Ra­dioværts børn over­fal­det

Dan Ra­chlin slår fast, at ger­nings­mæn­de­ne til rø­ve­ri­et og vol­den mod hans søn­ner er pæ­re­dan­ske trods spe­ku­la­tio­ner på Fa­ce­book om de­res et­ni­ci­tet

BT - - NYHEDER -

VOLD

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy

sris@ bt. dk Tv- og ra­diovært Dan Ra­chlin har haft en en tur­bu­lent we­e­kend. Langt væk fra si­ne børn og på fe­rie på Mall­orca op­le­ve­de ra­dio- og tv- vær­ten det, for­æl­dre med stør­re børn fryg­ter al­ler­mest: At bør­ne­ne bli­ver over­fal­det.

Det ske­te for to af hans søn­ner i den­ne we­e­kend i to epi­so­der, som in­tet har med hin­an­den at gø­re.

Rø­ve­ri og tæsk

Den ene var ble­vet rø­vet i Kok­ke­dal nord for København, mens den an­den – 20- åri­ge Hector – blev slå­et ned i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv.

Søn­dag mor­gen valg­te Dan Ra­chlin så at la­ve en op­da­te­ring på Fa­ce­book, hvor han for­tal­te om epi­so­der­ne.

’ Mens det me­ste af ho­ved­sta­den har fe­stet det se­ne­ste døgn, er to af mi­ne dren­ge ble­vet over­fal­det. Først blev Max be­rø­vet/ over­fal­det af TRE voks­ne fy­re i nær­he­den af Kok­ke­dal. Og et par ti­mer ef­ter blev Hector tæsket af TRE fy­re i en så­dan grad, at hans kæ­be er smadret, og skal ope­re­res i mor­gen tid­lig. Mit hjer­te er knust,’ skrev Dan Rach lin på sin Fa­ce­book- pro­fi l.

BT tal­te i går med Hector Ra­chlin, der for­tal­te, hvad der ske­te nat­ten til fre­dag, da han blev slå­et ned.

» Vi var på et disko­tek ved Køb­ma­ger­ga­de, der hed­der Jupi­ter, og vi kom­mer op at dis­ku­te­re med nog­le af de an­dre gæ­ster. Vi er lidt fl abe­de over for hin­an­den, der op­står lidt tu­mult, og vi går ud. Eft er­føl­gen­de går vi ned ad Kron­prin­sens­ga­de, hvor Café Som­mer­sko lig­ger. Og plud­se­lig er der tre mand om­kring mig, og så be­gyn­der jeg at lun­te væk, men en af dem gi­ver mig et slag i an­sig­tet. Og så kan jeg ik­ke hu­ske så me­get me­re af sel­ve over­fal­det, « si­ger Dan Ra­chl­ins søn Hector, der er 20 år gam­mel.

» Jeg får vist nok ba­re et en­kelt knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet og bræk­ker min kæ­be, « si­ger han.

Hector var sam­men med to ven­ner og sin kæ­re­ste. Ger­nings­mæn­de­ne – som var et­nisk dan­ske – løb eft er­føl­gen­de ned ad en si­de­ga­de, og po­li­ti­et blev til­kaldt.

Pæ­re­dan­ske

Spørgs­må­let om ger­nings­mæn­de­nes et­ni­ci­tet fi k eft er­føl­gen­de sit eget liv på net­tet.

Det faldt nem­lig Dan Ra­chlin for bry­stet, at der blev spe­ku­le­ret i, om ger­nings­mæn- de­ne var ind­van­dre­re. Og det fi k Dan Ra­chlin til ta­ster­ne for at slå fast, at ger­nings­mæn­de­ne var pæ­re­dan­ske.

’ Tak for al­le de sø­de hil­se­ner og be­ske­der! Beg­ge knæg­te har det eft er om­stæn­dig­he­der­ne godt! Det har til gen­gæld væ­ret møgu­be­ha­ge­ligt at se utal­li­ge ek­semp­ler på per­so­ner, der for­sø­ger at ind­dra­ge de­res mod­stand imod ik­ke et­ni­ske dan­ske­re i den­ne hæn­del­se. I ved in­tet! Og I er oven i kø­bet pis­se­li­geg­la­de med at vi­se den­ne uvi­den­hed i fuld off ent­lig­hed. Over­falds­mæn­de­ne var i beg­ge til­fæl­de et­ni­ske dan­ske­re. Fe­je, små sja­ka­ler, der an­gri­ber i fl ok. Det bur­de vi nok dis­ku­te­re i ste­det for!’ skrev han i en ny op­da­te­ring.

BT tal­te i går med Dan Ra­chlin, og han for­tal­te, at han på det tids­punkt ik­ke vid­ste me­re end det, han hav­de skre­vet på Fa­ce­book.

MIN­DRE VOLD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.