Mand mast un­der bil

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

AR­BEJDS­U­LYK­KE

En ar­bejds­u­lyk­ke på et værk­sted har ko­stet en mand li­vet i Ka­strup på Ama­ger.

Man­den er ble­vet mast ihjel af en bil, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Vi får et opkald klok­ken 18.17 om, at en mand er ble­vet fun­det død på et au­to­værk- sted på Ama­ger. Han ar­bej­de­de på en bil, og så er bi­len fal­det ned over ham, « for­tæl­ler vagt­chef Kri­sti­an Aa­skov.

Man­den blev fun­det af nog­le per­so­ner, der alar­me­re­de po­li­ti­et. Vagt­chef Kri­sti­an Aa­skov ved dog ik­ke, om de, der fandt man­den, er i fa­mi­lie med ham.

Re­pa­re­re­de en bil

Po­li­ti­et ved end­nu hel­ler ik­ke, om det var man­dens egen bil, han ar­bej­de­de på – el­ler om han var på ar­bej­de.

» Men det lig­ner umid­del- bart en ar­bejds­u­lyk­ke, « si­ger vagt­che­fen, der for­tæl­ler, at Ar­bejds­til­sy­net er kaldt til ste­det.

Vid­ner fi k kri­se­hjælp

Der­u­d­over er og­så psy­ki­a­trisk ud­ryk­ning­s­tje­ne­ste kaldt til ste­det for at ta­ge hånd om de per­so­ner, der fandt man­den un­der bi­len.

Man­dens iden­ti­tet er end­nu ik­ke en­de­ligt fast­slå­et, og po­li­ti­et ved der­for ik­ke, om al­le på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

Po­li­ti­et for­moder, at døds­fal­det er sket søn­dag.

Trods vold­sepi­so­den imod Dan Ra­chl­ins søn Hector, så vi­ser sta­ti­stik­ken, at vol­den er fal­den­de i Dan­mark. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik i 2014 blev der i alt af­sagt 5.750 dom­me, hvor den til­tal­te blev dømt skyl­dig i en volds­for­bry­del­se. Det er 692 el­ler 11 pct. fær­re dom­me end i 2013 og sam­ti­dig fj er­de år i træk, at der er sket et fald i an­tal­let af volds­dom­me. Fal­det gæl­der al­le ty per af volds­for­bry­del­ser. Tv- vær­ten Dan Ra­chl­ins søn Hector ( tv) fik i we­e­ken­den bræk­ket sin kæ­be ef­ter en vold­sepi­so­de i nat­te­li­vet.

Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.