In­sulin som tab­let­ter

BT - - NYHEDER -

En 35- årig mand er ble­vet sig­tet og an­holdt for at ha­ve for­søgt at tæn­de ild til Is­la­misk Tros­sam­funds lo­ka­ler på hjør­net af Toms gårds­vej og Dort­hea vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter søn­dag.

Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Her­af frem­går det, at det er afh øring af vid­ner og øv­rig eft er­forsk­ning, der har ført po­li­ti­et til den 35- åri­ge mand.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at man­den er

For fem år si­den var det fug­le på ta­get: En drøm om at kun­ne la­ve in­sulin og an­dre bi­o­lo­gi­ske di­a­be­tes­mid­ler i fl yden­de form om til tab­let­ter. I dag er No­vo Nor­disks top­le­del­se me­get tæt på at træf­fe en be­slut­ning i mil­li­ard­klas­sen, som vil fø­re Dan­marks mest suc­ces­ri­ge virk­som­hed op på et end­nu hø­je­re ni­veau .

De nye mu­lig­he­der vil gø­re li­vet let­te­re for de mil­li­o­ner og at­ter mil­li­o­ner af men­ne­sker ver­den over, der har brug for be­hand­ling, for­di de så ik­ke læn­ge­re vil­le skul­le stik­ke sig med en ka­ny­le fl ere gan­ge om da­gen for at få livsvig­tig me­di­cin.

BU­SI­NESS. DK

In­gen kom til ska­de, selv­om en 35- årig mand smed en bræn­den­de fla­ske mod Is­la­misk Tros­sam­funds byg­nin­ger, hvor der bl. a. blev holdt søn­dags­sko­le for bør­ne­ne.

Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.