An­greb moské med brand­fl aske

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Al­sen Sten Jen­sen

kendt af po­li­ti­et, og at han er fra lo­ka­l­om­rå­det. Han er tid­li­ge­re ble­vet idømt en for­va­rings­dom for hær­værk.

An­mel­del­sen om bran­den tik­ke­de ind hos po­li­ti­et klok­ken 11.31. Her blev po­li­ti­et ori­en­te­ret om, at en mand hav­de sat ild til brand­bar væ­ske, som han hav­de ka­stet op ad en ru­de til det mus­lim­ske cen­ter. Bran­den ud­vik­le­de sig kortva­rigt på yder­si­den og med­før­te ude­luk­ken­de sod­ska­de.

Al­le slap hel­digt

In­gen per­so­ner kom til ska­de ved bran­den, der blev sluk­ket kort ef­ter. Bran­den var ik­ke an­tændt ved sel­ve mo­ske­en, der lig­ger tæt ved, men ved en af de stør­re byg­nin­ger, der er i kom­plek­set.

Mandag vil den 35- åri­ge mand bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør. Kø­ben­havns Po­li­ti op­ly­ser sam­ti­dig, at man ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til hæn­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.