Nyt tragisk flystyrt ryster Sy­døst­a­si­en

I går styr­te­de end­nu et fly over Sy­døst­a­si­en, der der­med slut­ter sig en lang ræk­ke ka­ta­stro­fer

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

SÅ SKE­TE DET IGEN

54 men­ne­sker fryg­tes om­kom­met, ef­ter at et in­do­ne­sisk fly i går styr­te­de ned over et øde in­do­ne­sisk bjerg­om­rå­de. Der­med skri­ver fly­et sig ind på den tragi­ske li­ste over flyka­ta­stro­fer i Sy­døst­a­si­en.

Det lil­le ATR 42- 300- fly fra Tri­ga­na Air hav­de 44 voks­ne pas­sa­ge­rer, fem be­sæt­nings­med­lem­mer og fem børn om bord. Fly­et let­te­de fra Jay­a­pu­rass Sen­ta­ni luft­havn kl. 14.22 lo­kal tid, og skul­le iføl­ge CNN lan­de i by­en Ok­si­bil kl. 15.16. Kort in­den fly­et nå­e­de Ok­si­bil, blev det mødt af dår­li­ge vej­r­for­hold med mas­si­ve regn­by­ger, kraftig vind og tå­ge.

Kort før lan­din­gen, kl. 14.55, mi­ste­de myn­dig­he­der­ne kon­tak­ten til pi­lo­ter­ne. En tals­mand fra lan­dets trans­port­mi­ni­ste­ri­um, Juli­us Ba­ra­ta, har op­lyst, at der ik­ke er tegn på, at pi­lo­ten har ud­sendt et nød­sig­nal, in­den fly­et for­svandt.

Uvejr og mør­ke

Iføl­ge CNN send­te myn­dig­he­der­ne fle­re red­nings­fly og land­pa­trul­jer af sted for at le­de ef­ter vrag­de­le og over­le­ven­de. Men grun­det uvejr og mør­ke i det svært til­gæn­ge­li­ge bjerg­om­rå­de måt­te de gi­ve op. Ef­ter­søg­nin­gen fort­sæt­ter i dag.

Det er ik­ke før­ste gang, at Tri­ga­na Air har haft pro­ble­mer. Si­den 2007 har sel­ska­bet væ­ret på EUs sor­te li­ste over sel­ska­ber, der ik­ke må fly­ve i EU – bl. a. på grund af for rin­ge sik­ker­heds­stan­dar­der.

Iføl­ge air­fle­ets. com har sel­ska­bet 14 fly, hvoraf 10 er af sam­me ty­pe som det foru­lyk­ke­de.

Fly­e­ne har en gen­nem­snit­lig al­der på 26,6 år.

Tri­ga­na Air har iføl­ge Reu­ters haft 14 al­vor­li­ge uheld si­den sel­ska­bets

MANDAG 17. AU­GUST 2015 op­ret­tel­se i 1991. Tæl­ler man søndagens styrt med, har sel­ska­bet måt­tet af­skri­ve 11 af si­ne fly si­den 1991.

Sid­ste år styr­te­de et in­do­ne­sisk Air Asia- fly, QZ8501, ned. Al­le 162 om­bord­væ­ren­de blev dræbt. I 2014 for­svandt et ma­lay­sisk fly, MH370, spor­løst med 239 om bord. Og i juli styr­te­de et mi­li­tær­fly ned i In­do­nesi­en, hvor­ved 100 men­ne­sker blev dræbt. Si­den da har In­do­nesi­ens præ­si­dent lo­vet at få skær­pet sik­ker­he­den.

Mo­de­ren til et be­sæt­nings­med­lem fra det for­s­vund­ne Tri­ga­na Air- fly fø­res græ­den­de væk fra fly­sel­ska­bets ho­ved­kvar­ter i In­do­nesi­ens ho­ved­stad, Ja­kar­ta.

Fo­to: EPA

100 men­ne­sker dø­de, da et mi­li­tært trans­port­fly styr­te­de ned på Su­ma­tra i In­do­nesi­en 30. ju­ni i år.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.