Her­dorf gen­fa

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk Fo­to

AN­ER­KEN­DEL­SE

Uf­fe Weng » Jeg fø­ler, at jeg er nå­et et skridt vi­de­re. At jeg sid­der i en vogn for­an den, jeg sad i før. Me­lo­di Grand Prix har fulgt mig på godt og ondt, men i af­ten kan jeg vir­ke­lig mær­ke an­er­ken­del­sen for det, jeg la­ver i dag. «

Så­dan lød det i går fra en me­get rørt An­ne Her­dorf, ef­ter hun hav­de mod­ta­get pri­sen ’ Årets Dirch’ ved Revy­er­nes Revy, som blev holdt i Cir­kus­revy­en på Dy­re­havs­bak­ken nord for København.

Al­le­re­de tid­li­ge­re på af­te­nen lag­de An­ne Her­dorf ik­ke skjul på, hvor me­get kårin­gen som ’ Årets Revykunst­ner’ vil­le be­ty­de for hen­de. For som hun selv ud­tryk­ker det, har der væ­ret man­ge bump på vej­en, si­den hun som 19- årig stod som vin­der af det dan­ske Me­lo­di Grand Prix.

» Jeg gik for nog­le år si­den ned med stress og har haft en de­pres­sion, som jeg sta­dig skal væ­re me­get op­mærk­som på. Men jeg har lært at lyt­te til mig selv. Og den smer­te og de ting, jeg har op­le­vet, har jeg kun­net bru­ge i mit ar­bej­de som revysku­e­spil­ler, og jeg kan kun fo­re­stil­le mig, at det gør det me­re in­ter­es­sant, « lød det fra

AN­NE HER­DORF An­ne Cathrine Her­dorf, født 10. juli 1967 i Nor­ge. De­bu­te­re­de på Bak­kens Fril­ufts­sce­ne i 1975. Vandt i 1987 det dan­ske Me­lo­di Grand Prix med san­gen ’ En lil­le me­lo­di’. Har haft ho­ved­rol­ler på te­a­tret i bl. a. ’ The So­und og Mu­sic’ og ’ Frk. Ni­tou­che’. Har døtre­ne So­fie og Julie med sin eks­mand, ka­pel­me­ster Jens Krøy­er. Dan­ner i dag par med ja­zzmu­si­ker Pe­ter Hansen.

48- åri­ge An­ne Her­dorf.

En lil­le me­lo­di

Det er snart 30 år si­den, en gan­ske ung An­ne Cathrine Her­dorf over­le­gent vandt det dan­ske Me­lo­di Grand Prix og der­med gav bag­hjul til er­far­ne dansk­top­stjer­ner som Birthe Kjær og Tom­my Se­e­bach.

Det den­gang 19- åri­ge sang­ta­lent var ble­vet op­da­get af Jør­gen de My­li­us til en pri­vat­fest. Han før­te hen­de til Hel­ge En­gel­bre­cht, der skrev ’ En lil­le me­lo­di’, som An­ne Her­dorf se­ne­re sang sig til sej­ren med.

Al­le tro­e­de der­ef­ter, at den un­ge san­ge­r­in­de vil­le bli­ve den næ­ste store stjerne. Så­dan gik det ba­re ik­ke helt – den­gang.

Stress og de­pres­sion

An­ne Her­dorf valg­te nem­lig et sceneskift fra mu­sik­ken for at ska­be me­re fa­ste ram­mer og op­fyl­de drøm­men om at bli­ve sy­geple­jer­ske.

Hun fo­rel­ske­de sig i ka­pel­meste­ren Jens Krøy­er, som hun fik to børn sam­men med. Men ef­ter ot­te år sam­men måt­te de to er­ken­de, at de var for for­skel­li­ge. Det var hårdt at si­ge far­vel, men skils­mis­sen fo­re­gik ud­ra­ma­tisk, har An­ne Her­dorf tid­li­ge­re ud­talt til BT.

I 2010 gik hun dog ned med stress og blev ramt af en dyb de­pres­sion. Ik­ke som føl­ge af skils­mis­sen, men af det fag, hun hav­de valgt som sit ar­bej­de. Her knæk­ke­de hun med eg­ne ord fuld­stæn­dig sam­men, iso­le­re­de sig fra ven­ner og fa­mi­lie og kun­ne ik­ke læn­ge­re føl­ge sin op­rin­de­li­ge plan. Hun måt­te sy­ge­mel­de sig fra sit job på Gentofte Sy­ge­hus, hvor hun til sidst end­te med at bli­ve fy­ret som led i en nedskæ­rings­run­de

nne Her­dorf blev der­for nødt til at sæl­ge sin dy­re lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg – og den usik­ker­hed i show­bu­si­ness, som hun hav­de for­søgt at hol­de fra dø­ren med et fast ar­bej­de, var straks tilbage.

I dag er An­ne Her­dorf for al­vor tilbage på sce­nen, og det op­le­ver hun i høj grad hæn­ger sam­men med de hår­de pe­ri­o­der, hun har væ­ret igen­nem.

» Det har væ­ret en rej­se på godt og ondt. Jeg har væ­ret igen­nem et langt syg­doms­for­løb, som har vist mig, hvad li­vet egent­lig går ud på. Der­i­gen­nem har jeg tur­det læg­ge det pæ­ne fra mig og vi­se nog­le skæ­ve si­der. For det er gå­et op for mig, at li­vet og­så er fryg­te­lig skævt og gør fryg­te­lig ondt, og det vil jeg ger­ne vi­se. Så min syg­doms­pe­ri­o­de har helt klart haft en be­tyd­ning for, hvor jeg er i dag, « for­kla­re­de An­ne Her­dorf søn­dag af­ten til BT.

En ægte revy­di­va

Det er an­det år i træk, at den tid­li­ge­re Me­lo­di Grand Prix- stjerne har skabt grin og glæ­de i Gan­lø­se Revy­en. Sid­ste år var hun og­så no­mi­ne­ret til ’ Årets Dirch’, og ved Char­lies revy­gal­la se­ne­re på må­ne­den er hun og­så no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ Årets kvin­de­li­ge kunst­ner’.

Og det er ik­ke helt uden grund, at hun er ble­vet en af lan­dets mest ef­ter­trag­te­de revysku­e­spil­le­re. Det for­kla­rer Ber­ling­s­kes teaterredaktør Jakob Ste­en Ol­sen, der og­så sid­der med i jury­en til Revy­er­nes Revy.

» Hun har sta­dig den sød­me, som de fle­ste nok kan hu­ske, fra hun var 19 år til Me­lo­di Grand Prix. Men så har hun og­så mu­si­ka­li­te­ten, den fan­ta­sti­ske stem­me og ef­ter­hån­den en stor sik­ker­hed på sce­nen. Med al­le de ta­len­ter har hun ud­vik­let sig til at væ­re en va­ske­æg­te revy­di­va i stil med Gret­he Søn­ck, « si­ger Jakob Ste­en Ol­sen.

Han for­kla­rer, at det er dis­se kva­li­te­ter, der til­sam­men har be­ty­det, at ’ Årets Dirch’ i år er gå­et til An­ne Her­dorf.

» Hun har en fol­ke­lig­hed, som ka­rak­te­ri­se­rer en ægte revy­di­va. Hun er køn, le­ven­de og sym­pa­tisk, så det er med stor glæ­de, at vi kan gi­ve hen­de pri­sen, for hun er i den grad en sku­e­spil­ler, der er vok­set med. op­ga­ven, « si­ger Jakob Ste­en Ol­sen.

For An­ne Her­dorf be­ty­der det me­get, at an­er­ken­del­se for hen­des ar­bej­de på revys­ce­nen kom­mer net­op nu .

» Jeg er to år fra at fyl­de 50 år, og jeg er to år fra at ha­ve 30- års ju­bilæum. Og jeg kan da godt mær­ke, at nu be­gyn­der det fak­tisk at ban­ke på in­de­ni. Nu kun­ne det væ­re fedt, hvis folk fik øj­ne­ne op for, hvad jeg kan, « lød det søn­dag af­ten fra An­ne Her­dorf.

MANDAG 17. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.