Por­no­bu­tik­kens

6.000 år gam­mel ste­nal­der­bo­p­lads fun­det I København

BT - - HISTORIE - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

Få me­ter der­fra slen­trer by­ens folk op og ned ad Strø­get, Kø­ben­havns tæt pak­ke­de gå­ga­de. Uden tan­ke på, hvad der gem­mer sig un­der som­mer­san­da­ler­ne. At der med stor sand­syn­lig­hed gem­mer sig en ste­nal­der­bo­p­lads. Li­ge der­ne­de.

Un­der en tid­li­ge­re po­r­no­bu­tik i Kat­tes­un­det i in­dre København har ar­kæ­o­lo­ger fra Kø­ben­havns Mu­se­um i hvert fald net­op gjort et fund, der do­ku­men­te­rer, at der blev le­vet et ra­di­kalt an­der­le­des liv net­op dér for 6.000 år si­den.

» Fun­det for­tæl­ler, at der har væ­ret et kæm­pe­stort kom­pleks af ste­nal­der­bo­sæt­tel­se i det om­rå­de her. Vi ved, at det her er li­ge om­kring kyst­linj­en, og at der har væ­ret en bo­p­lads læn­ge­re op­pe på det tør­re land, « si­ger ar­kæ­o­log Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen fra Kø­ben­havns Mu­se­um, som er felt­le­der på ud­grav­nin­gen un­der den tid­li­ge­re po­r­no­bu­tik.

Mørk og fug­tig kæl­der

Selv­om de fle­ste af os nok vil­le væ­re let­te­re be­tæn­ke­li­ge ved at ren­de rundt i en mørk og fug­tig kæl­der små fi­re me­ter un­der ga­de­plan, hvor kun en hånd­fuld af­sti­ve­re sik­rer, at he­le den fi­re eta­ger hø­je be­bo­el­ses­e­jen­dom ik­ke styr­ter ned over én, bobler Ka­ren Gre­en Ther­kel­sens stem­me af be­gej­string.

Fund fra ste­nal­de­ren er yderst sjæld­ne i København, og af sam­me grund har det hidtil ik­ke væ­ret mu­ligt over­ho­ve­det at teg­ne et om­rids af, hvor­dan land­ska­bet tog sig ud for så man­ge år si­den.

Men be­der man Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen sæt­te billeder på, skal man som nævnt fo­re­stil­le sig, at kyst­linj­en gik dér, og at land­ska­bet ind mod Strø­get og det kvar­ter, der kal­des ’ pis­se­ren­den’, steg til tør­re­re om­rå­der, der eg­ne­de sig til bo­p­lad­ser.

Fjord, sø­er og åer

» Ud­over et mil­de­re kli­ma og den hø­je­re vand­stand var land­ska­bet helt an­der­le­des end i dag. En fjord skar sig ind i lan­det, og der var sø­er og åer, som slet ik­ke er her i dag.

Li­vet var me­get ori­en­te­ret mod ha­vet i den­ne pe­ri­o­de, for­di re­sten af bag­lan­det var ufrem­kom­me­li­ge ursko­ve. Det var først, da be­folk­nin­gen be­gynd­te at bli­ve bøn­der, at man ryd­de­de stør­re styk­ker af sko­ven for at bo­sæt­te sig der og dyr­ke jor­den og mar­ker­ne.

Bo­e­de ved ky­sten

Men det gjor­de man ik­ke i den tid, hvor man var jæ­ge­re og sam­le­re. Så der har væ­ret ta­le om en kyst­kul­tur, et ste­nal­der­folk, der har bo­et ved ky­sten og væ­ret ude i de­res stam­mebå­de og har truk­ket fisk med ind, « for­kla­rer hun.

Langt over 500 fund er på blot en en­kelt uge al­le­re­de gjort i kæl­de­ren i Kat­tes­un­det. Og de ef­ter­la­der in­gen tvivl hos Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen om, at der un­der hu­sets fun­da­ment en­gang har lig­get en uds­mid­nings­plads for den bo­p­lads, som har lig­get me­get tæt på.

Blandt de fo­re­lø­bi­ge fund er utal­li­ge ski­veøk­ser, fl­in­tek­ni­ve og tvær­pi­le. Og en smu­le pot­teskår. Og de fund er med til at tids­be­stem­me om­rå­det.

Fan­ta­stisk

» Nu er jeg jo for­hi­sto­risk ar­kæ­o­log. Og tit, når vi gra­ver, er det fund fra mid­delal­de­ren og re­næs­san­cen. Så når der en­de­lig duk­ker no­get op fra for­hi­sto­ri­en, kan jeg slet ik­ke få ar­me­ne ned. Det er så fan­ta­stisk. Og for­di det er så stort et om­rå­de, kan vi hen­te rig­tig me­get in­for­ma­tion fra jord­la­ge­ne. Vi vil kun­ne se, hvad man har le­vet af og vil kun­ne se på fl­in­ten, om det er red­ska­ber, der er la­vet på ste­det el­ler bragt med fra en an­den bo­p­lads, og der­med og­så, om det her har væ­ret en per­ma­nent bo­sæt­tel­se el­ler blot en sæ­son- bo­p­lads, « for­tæl­ler Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen.

Når det ar­kæ­o­lo­gi­ske hold er hav­net i kæl­de­ren un­der po­r­no­bu­tik­ken, skyl­des det, at ejen­dom­mens fun­da­ment skul­le un­der­støt­tes. Byg­ge­sa­gen fra en­tre­pre­nø­ren sen­des der­for til mu­se­et, som fra gang til gang skal vur­de­re, om det øn­sker ad­gang til om­rå­det in­den. Og i det­te til­fæl­de var det til­stræk­ke­ligt in­ter­es­sant til, at mu­se­et fra be­gyn­del­sen før­te til­syn med en­tre­pre­nø­rens ud­grav­ning.

Ryk­ke­de ind med et hold

Og i takt med at mu­se­e­et fik fle­re og fle­re fl­in­te­r­ed­ska­ber bragt ind, be­slut­te­de man for en uge si­den at ryk­ke ind i kæl­de­ren med et hold.

» Ud­grav­nin­ger i mid­delal­der­by­en er al­tid in­ter­es­san­te. Men her hav­de vi mu­lig­hed for at kom­me ned i nog­le an­dre jord­lag, « for­kla­rer Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen.

Præ­cis hvor læn­ge de skal gra­ve, er end­nu ik­ke fast­lagt. Men det er først, når den egent­li­ge ar­kæ­o­lo­gi­ske ud­grav­ning er slut, at fun­de­ne bli­ver ef­ter­be­hand­let og ana­ly­se­ret. Og må­ske vil ar­kæ­o­lo­ger­ne til den tid ha­ve ma­te­ri­a­le nok til at kun­ne kort­læg­ge ste­nal­der­ti­dens svar på dét, der i dag er København.

Kan næ­sten ik­ke ven­te

Men fun­det gi­ver og­så blod på tan­den.

Og som Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen si­ger med ju­le­lys i øj­ne­ne, kan hun næ­sten ik­ke ven­te på, at en ejen­dom i nær­he­den skal igen­nem sam­me tur som den i Kat­tes­un­det. Så hun kan få fin­gre i me­re guld fra ste­nal­de­ren. Og fin­de ud af, præ­cis hvor ste­nal­der­bo­p­lad­sen lå.

» Det er ba­re så sjæl­dent, at vi er ne­de i de her lag, « suk­ker hun.

Ar­kæ­o­log Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen på ar­bej­de sam­men med kol­le­ga­en Mik­kel Siebken.

De­le af ste­nal­de­rens tvær­pi­le, som var ef­fek­ti­ve jagt­pi­le. Fo­to: Jep­pe Vejlø

STRØGERÅDHUSPLADSENKATTESUNDET T

Kil­de: Goog­le Maps

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.