Hem­me­lig­hed Pe­nis­var­mer på mu­se­um med ste­nal­de­røk­ser

BT - - HISTORIE - Fo­to: Jep­pe Vejlø

MANDAG 17. AU­GUST 2015

Når fun­de­ne fra Kat­tes­un­det en dag bli­ver ud­stil­let på Kø­ben­havns Mu­se­um, vil én gen­stand skil­le sig vold­somt ud.

En strik­ket og me­get far­ve­strå­len­de af slagsen. En så­kaldt ’ pe­nis­var­mer’. Den er et af de få be­vi­ser på, hvad byg­nin­gen og­så har rum­met. Nem­lig en po­r­no­bu­tik.

Det var en af en­tre­pre­nø­rens an­sat­te, der fandt den i kæl­de­ren og si­den har hængt den op på dø­ren ind til ar­bejds­om­rå­det. Som en lil­le re­min­der.

Med på ud­stil­ling

» Og vi har be­slut­tet, at den skal med på ud­stil­lin­gen, « for­tæl­ler Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen, som ik­ke er ar­kæ­o­log for in­gen­ting.

Så selv­om den strik­ke­de ’ pe­nis­var­mer’ kun har om­kring 50 år på ba­gen, kan hun be­ret­te en del om den.

» Men det er alt­så kun for­di, at jeg blev kon­tak­tet af søn­nen til det par, som la­ve­de dem, « skyn­der hun sig at til­fø­je.

Set på lop­pe­mar­ked

Iføl­ge søn­nen hav­de hans for­æl­dre set så­dan en pe­nis­var­mer på et lop- pe­mar­ked og fandt den så sjov, at de be­gynd­te at strik­ke dem selv. I al­ver­dens far­ver.

De fik kon­takt til eje­ren af før­nævn­te po­r­no­bu­tik, som ger­ne vil­le prø­ve at sæl­ge dem.

Og de end­te med at bli­ve et kæm­pe­hit.

» Søn­nen kun­ne hu­ske, hvor­dan han hav­de væ­ret med til at bæ­re dem ind i bu­tik­ken i store sæk­ke, « for­tæl­ler Ka­ren Gre­en Ther­kel­sen.

Og nu er der én tilbage. Som en­der si­de om si­de med fl­in­teøk­ser fra ste­nal­de­ren.

End­nu et af de fl­in­te­r­ed­ska­ber, der er ble­vet fun­det i mas­se­vis i in­dre København. Fo­to: Jep­pe Vejlø

Ejen­dom­men i Kat­tes­un­det i in­dre København. I stu­e­e­ta­gen lå tid­li­ge­re en po­r­no­bu­tik. Fo­to: Jep­pe Vejlø

Her ses den be­ryg­te­de pe­nis­var­mer. Fo­to: Jep­pe Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.