Snyd din hjer­ne -

Forsk­ning vi­ser, at det i høj grad skyl­des hjer­nens in­dret­ning, når vi ik­ke

BT - - SUNDHED - DÅR­LI­GE VA­NER Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen

Vo­res va­ner og ube­vid­ste, psy­ko­lo­gi­ske fak­to­rer som, hvor­vidt slikskå­len er gen­nem­sig­tig, tal­ler­ke­nens stør­rel­se og far­ven på ma­den, be­stem­mer i høj grad, hvad vi put­ter i mun­den - og det spæn­der ben for vo­res drøm om en sun­de­re livs­stil.

Iføl­ge ad­færds­for­sker Pel­le Guld­borg Hansen er det et un­der, at vi ik­ke al­le er over­væg­ti­ge.

Han er ad­færds­for­sker på Roskil­de Uni­ver­si­tets­cen­ter og eks­pert i nud­ging, der hand­ler om, hvor­dan man på­vir­ker ad­færd, som vi ik­ke er be­vid­ste om. Han for­kla­rer, hvor­dan sult og tørst na­tur­lig­vis kan få os til at åb­ne kø­le­ska­bet, men så er der og­så alt det an­det, for ek­sem­pel kedsom­hed og sorg, der får dig til at smø­re et styk­ke mad el­ler spi­se en po­se slik.

» Vi er i høj grad sty­ret af ting, der lig­ger ud over grund­læg­gen­de be­hov som sult og tørst. Det kan væ­re fø­lel­ser, men det kan og­så væ­re be­gi­ven­he­der, der tri­ck­er din trang til at spi­se. For ek­sem­pel at bi­o­graf og popcorn hæn­ger sam­men. Det gi­ver en rar ’ ah’- fø­lel­se in­de­ni, og­så kal­det suc­ces- fe­ed­ba­ck. En fø­lel­se, vi rig­tig godt kan li­de, « si­ger Pel­le Guld­borg Hansen.

Om­gi­vet af mad

Vi le­ver i et mad­fyldt mil­jø med fri­stel­ser al­le veg­ne, og vi er sam­ti­dig på­vir­ke­de af psy­ko­lo­gi­ske fak­to­rer, der gør, at vi spi­ser uden at læg­ge mær­ke til det. Vi tøm­mer slikpo­sen, spi­ser me­re, hvis skå­len er gen­nem­sig­tig, og spi­ser, til tal­ler­ke­nen er tom, uan­set hvor me­get mad der lig­ger på den. Og det er en kæm­pe ud­for­dring.

Laurits Ro­h­den Skov fra In­sti­tut for Plan­læg­ning på Aal­borg Uni­ver­si­tet for­sker i de ube­vid­ste fak­to­rer, der gør, at vi spi­ser, som vi gør.

Men­ne­sker som for­søgs­dyr

En del af forsk­nin­gen fo­re­går i et mad­la­bo­ra­to­ri­um, hvor man ud­sæt­ter folk for di­ver­se im­pul­ser, for ek­sem­pel for­skel­li­ge tal­ler­ken­stør­rel­ser, ræk­ke­føl­gen af ma­den i buf­fel­ten osv. for at få dem til en­ten at spi­se min­dre af det us­un­de el­ler me­re at det sun­de. æb­ler­ne ud i mund­ret­te bid­der. Det blev stil­let op på to bor­de med hen­holds­vis me­get ka­ge og lidt frugt og omvendt. For­sø­get vi­ste, at der på det om- ar­ran­ge­re­de bord blev spist 30 pro­cent min­dre ka­ge og 84 pro­cent me­re æb­le.

Vi spi­ser op

» Uan­set om vi får ser­ve­ret en stor el­ler lil­le ka­ge, spi­ser vi op. Skæ­rer du ka­gen over, kan du jo ta­ge to styk­ker, men det gør vi ik­ke. Det­te for­søg fo­re­gik til en kon­fe­ren­ce, og det hav­de og­så en be­tyd­ning, at æb­ler­ne var skå­ret ud. De var me­re ind­by­den­de og let­te­re at hånd­te­re, end hvis du skul­le stå og bi­de af et helt æb­le, « for­kla­rer han.

Iføl­ge Pel­le Guld­borg Hansen er det dog sær­de­les hårdt ar­bej­de for hjer­nen at stå imod fri­stel­ser som jord­bær­tær­te og chips.

For at spa­re ener­gi ko­ger hjer­nen nem­lig vo­res hand­lin­ger ned, la­ver dem om til va­ner og au­to­ma­ti­se­rer dem, og net­op for­di va­ner­ne lig­ger så dybt i os, kan man ik­ke slip­pe af med va­ner­ne, men det kan la­de sig gø­re at ar­bej­de med va­ner­ne og æn­dre dem.

» Bli­ver vi mødt med nej, nej og at­ter nej, er der stor ri­si­ko for, at vi fal­der i. Det er der­for vig­tigt at tæn­ke over, hvor­dan du gri­ber ænd r i nger ne an. Som i ek­semp­let med frugt og ka­ge at skrue op for det sun­de og ned for det us­un­de og ge­ne­relt sør­ge for, at det er det sun­de, der do­mi­ne­rer. At der er man­ge kar­to­fl er og kun lidt fl æske­s­teg osv, « rå­der Pel­le Guld­borg Hansen.

Når vi ser på, hvor­dan folk me­ner, de bur­de leve, og hvad de en­der med at gø­re, er der et kæm­pe hul mel­lem hen­sigt og hand­ling Pel­le Guld­borg Hansen,

ad­færds­for­sker

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

På BT PLUS fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.