’’

BT - - SUNDHED -

» Når vi ser på, hvor­dan folk me­ner, de bur­de leve, og hvad de en­der med at gø­re, er der et kæm­pe hul mel­lem hen­sig­ter og hand­ling. Det re­sul­te­rer i, at vi ger­ne vil ud at lø­be men ik­ke kom­mer af sted. Og vi vil ger­ne spi­se sundt, men en­der al­li­ge­vel i so­fa­en med en po­se chips, « si­ger Pel­le Guld­borg Hansen.

Den ame­ri­kan­ske fø­de­va­re­for­sker Bri­an Wan­sink har blandt an­det la­vet for­søg, der vi­ser, at vi spi­ser dob­belt så me­get cho­ko­la­de, når skå­len er gen­nem­sig­tig. Og at vi spi­ser me­re end dob­belt så me­get is, hvis vi har en stor tal­ler­ken og en stor ske, i for­hold til hvis vi har en min­dre tal­ler­ken og en min­dre ske.

» Vi har en mas­se ek­semp­ler på, at vi har kun­net øge ind­ta­get af frugt og grønt ved for ek­sem­pel visu­elt at øge ud­bud­det på buff eten samt fl yt­te det frem i for­an. Vi har og­så prø­vet dis­se ting med folk, som sam­ti­dig har lav selvkontrol for at se, om og­så de æn­drer ad­færd – og det ty­der det på, at de gør. Vi har og­så prø­vet at an­ret­te en skål sa­lat med 25 pct. me­re grønt, end hvad per­so­ner­ne nor­malt spi­ste. Og for­di vi men­ne­sker har det med ik­ke at lev­ne mad, spi­ste de 25 pct. me­re sa­lat. «

Laurits Ro­h­den Skov for­kla­rer, at så­kaldt ‘ pla­te clea­ring’ er et au­to­ma­tisk møn­ster blandt man­ge men­ne­sker, der gør, at vi næ­sten al­tid spi­ser op. Det er der­for, at tal­ler­ken­stør­rel­sen er så vig­tig, for har man en stor tal­ler­ken, er man me­re til­bø­je­lig til at fyl­de me­re på den. Vi lev­ner sjæl­dent mad, er­go spi­ser vi me­re. Det­te fo­re­går oft e på et me­re el­ler min­dre ube­vidst plan.

Spi­ser en­he­der

» Vi re­fl ek­te­rer og­så sjæl­dent over ener­gi­ind­hold, suk­ker og fedt. Vi spi­ser ik­ke 538 kcal, når vi spi­ser en Rit­ter­sport. Vi spi­ser én Rit­ter­sport. Det sam­me gæl­der so­da­vand. Vi drik­ker ik­ke 33 cl el­ler 0,5 l so­da­vand, men vi drik­ker én då­se el­ler én fl aske. Det er der­for, at po­r­tions­stør­rel­sen er uhy­re vig­tig, da vi au­to­ma­tisk spi­ser el­ler drik­ker en­he­der, « si­ger han.

Pel­le Guld­borg Hansen og Laurits Ro­h­den Skov har sam­men med kol­le­ger blandt an­det la­vet et for­søg, hvor de un­der­søg­te, om det kun­ne la­de sig gø­re at få folk til at spi­se min­dre ka­ge og me­re æb­le ved at ser­ve­re ka­gen i min­dre styk­ker og skæ­re

Uan­set om vi får ser­ve­ret en stor el­ler lil­le ka­ge, spi­ser vi op Pel­le Guld­borg Hansen,

ad­færds­for­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.