- og bliv sun­de­re

E for­mår at leve sundt og kæm­per med over­vægt og livs­stils­syg­dom­me Så­dan æn­drer du kurs

BT - - SUNDHED -

MANDAG 17. AU­GUST 2015 ska­bet til en sund mid­dags­ret, og du ik­ke så nemt la­der dig fri­ste. Sørg for at ha­ve al­ter­na­ti­ver i hu­set, som hav­re­gryn el­ler skyr. Væn dig til kun at gå til ba­ge­ren hver an­den søn­dag, og skift rundstyk­ker­ne ud med et groft brød. Styr uden om ka­ger­ne. Har du be­slut­tet dig for, at der skal ka­ge på bor­det, så køb halvt så man­ge, som du ple­jer. Alt­så to, hvis I er fi­re, og ser­ver en halv til hver. Be­slut dig for, om du vil ha­ve popcorn el­ler slik. Og køb kun ek­sem­pel­vis 100 gram slik el­ler et lil­le bæ­ger popcorn. Køb vand el­ler danskvand i ste­det for so­da­vand. Én ting er bi­o­graf­tu­re og so­fa­hyg­ge, der kan gi­ve an­led­ning til at fyl­de i mun­den. Men og­så i hver­da­gen er du nødt til at ha­ve fo­kus på di­ne va­ner. Her har du en ræk­ke go­de råd om hvor­dan: - Vi spi­ser, til tal­ler­k­nen er tom. Det er der­for en rig­tig god idé at tæn­ke over at ser­ve­re min­dre po­r­tio­ner. Har du kun store skå­le i hu­set, kan du med for­del an­skaf­fe dig nog­le min­dre. Det sam­me gæl­der tal­ler­k­ner­ne. Sæt ik­ke pan­den med fri­ka­del­ler på bor­det men an­ret og ser­ver den mæng­de kar­to­f­ler, kød og til­be­hør, som det er pla­nen at spi­se. - Skift mid­dagstal­ler­k­ner­ne ud med frokost­tal­ler­k­ner. - Skru op for grønt­sa­ger­ne, så du ik­ke en­der med at spi­se dig mæt i sovs og kar­to­f­ler, men sørg for at der er en stor skål sa­lat på bor­det. Even­tu­elt og­så ma­jskol­ber, agur­ker el­ler rå gu­le­rød­der, der er skå­ret ud, så de er nem­me at spi­se som en sna­ck. - Har du ten­dens til at over­spi­se, så skal du spi­se lang­som­me­re. Det kan for ek­sem­pel ske ved at læg­ge be­stik­ket på bor­det mel­lem hver bid. - Lad gry­der­ne stå på kom­fu­ret, så du und­går at bli­ve fri­stet til at snup­pe en ek­stra po­r­tion. - Hav kl­ar­gjor­te grønt­sa­ger som ek­sem­pel­vis gu­le­rød­der, suk­kerær­ter og even­tu­elt blom­kåls­buket­ter lig­gen­de på køl, som du kan ta­ge frem om ef­ter­mid­da­gen, når sul­ten be­gyn­der at mel­de sig og der end­nu er et styk­ke tid til, at af­tens­ma­den er klar. - An­ret et frugt­fad og stil det frem i stu­en el­ler på køk­ken­bor­det, så den sun­de sna­ck bli­ver nem­me­re til­gæn­ge­lig. - Und­gå at ha­ve sø­de sa­ger og sna­cks i hu­set. Når det kræ­ver lidt ar­bej­de at skaf­fe læk­ke­ri­er­ne, er der stør­re sand­syn­lig­hed for, at du helt drop­per tan­ken. Hvis du har øl i hu­set, så stil dem i sku­ret og ik­ke i kø­le­ska­bet. - Væn dig til at kø­be min­dre po­r­tio­ner. Selv om du drik­ker to so­da­vand, der hver in­de­hol­der 33 cl, er der sta­dig langt til de halvan­den el­ler to li­ter, du el­lers kun­ne væ­re kom­met til at konsu­me­re, hvis du hav­de købt store fla­sker. - Det sam­me gæl­der vin, som du bør kø­be i fla­sker, selv om det er nemt at kø­be fi­re li­ter i en papkar­ton. Du er ik­ke op­mærk­som på din ad­færd på sam­me må­de, når du ik­ke skal rej­se dig for at hen­te end­nu en fla­ske. Du kan ik­ke se på papkar­to­nen, hvor me­get du har druk­ket. - Husk at for­bud ik­ke er vej­en frem, hvis du skal ha­ve suc­ces med at æn­dre va­ner. Så i ste­det for at for­sa­ge alt, hvad der er us­undt, skal du be­gyn­de med at hal­ve­re dit for­brug. Tænk der­for over i ste­det for en hel hin­d­bær­snit­te el­ler træ­stam­me kun at ta­ge en halv. El­ler en halv po­se chips frem for en hel. For at lyk­kes med pro­jek­tet be­ty­der det rig­tig me­get, at va­nen er, som den ple­jer, du ta­ger ba­re kun halvt så me­get. Ved at gri­be det an på den­ne må­de er alt ik­ke for­an­dret, og det gør det nem­me­re at hol­de fast. Kil­der: Pel­le Guld­borg Hansen og Laurits Ro­h­den Skov

For at kun­ne ar­bej­de med di­ne va­ner er det i før­ste om­gang vig­tigt at bli­ve be­vidst om dem. Tro ik­ke at du kan æn­dre alt på en gang, men vælg i før­ste om­gang en el­ler to va­ner, som du kun­ne tæn­ke dig at æn­dre. Husk på at du ik­ke kan fjer­ne en ind­gro­et va­ne, men du kan med for­del ud­skif­te

va­nen med no­get, der lig­ner. Be­slut dig for om det for ek­sem­pel er fre­dag, du må spi­se slik el­ler chips. Køb kun det, du skal ha­ve. De øv­ri­ge da­ge skal du sør­ge for at ha­ve sun­de al­ter­na­ti­ver. For ek­sem­pel frugt el­ler grønt­sa­ger, som du kan skæ­re ud og stille på bor­det i ste­det. Husk, at man sjæl­dent spi­ser en hånd­fuld el­ler to, man spi­ser en­he­der, og hvis en­he­den er én po­se, så en­der man of­te med at spi­se he­le po­sen. Vi spi­ser min­dre slik, hvis det er ens. Alt­så ude­luk­ken­de grøn­ne M& Ms el­ler sort la­krids. Så tænk over ik­ke at fri­ste dig selv over ev­ne med et væld af for­skel­li­ge ting på bor­det. Mun­den bli­ver hur­ti­ge­re ’ træt’ og du spi­ser min­dre, hvis du kun til­by­e­der­den én smags­op­le­vel­se. Vi har ten­dens til at spi­se me­re, når skå­len er gen­nem­sig­tig, og vi kan se læk­ke­ri­er­ne. Så vælg en ugen­nem­sig­tig skål. Plan­læg­ning er ko­de­or­det. Ved du, at du skal ar­bej­de sent ons­dag, så væn dig for ek­sem­pel til at ha­ve en po­r­tion kødsovs i fry­se­ren og pas­ta i ska­bet. El­ler plan­læg ugens ind­køb, så der er in­gre­di­en­ser i kø­le-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.