Blev fri­vil­ligt som sex- sla­ve

Nød­hjælps­ar­bej­der Kayla Mu­el­ler of­re­de sig for at red­de si­ne med­fan­ger, da de flyg­te­de fra IS

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

Den 26- åri­ge ame­ri­kan­ske nød­hjælps­ar­bej­der Kayla Mu­el­ler, der blev holdt som gid­sel og se­xsla­ve hos IS- le­de­ren Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di i Sy­ri­en, valg­te fan­gen­ska­bet og der­med dø­den, da hen­des med­fan­ger vil­le ta­ge hen­de med på flugt – for ik­ke at af­slø­re dem.

Da Kayla Mu­el­ler un­der sit fan­gen­skab i ok­to­ber fik mu­lig­hed for at flyg­te fra IS- le­de­rens jer­n­greb, næg­te­de hun. Det for­tæl­ler en 14- årig med­fan­ge til den en­gel­ske avis The In­de­pen­dent.

Kayla Mu­el­ler blev holdt som gid­sel af ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat ( IS) og blev an­gi­ve­ligt gen­tag­ne gan­ge vold­ta­get af be­væ­gel­sens le­der Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di, in­den hun blev dræbt tid­li­ge­re i år. Det op­ly­ste tv- sta­tio­nen ABC News, der har in­for­ma­tio­ner­ne fra kil­der i de ame­ri­kan­ske an­ti­ter­ror- myn­dig­he­der. For­æl­dre­ne har be­kræf­tet, at de har væ­ret in­for­me­ret om de­res dat­ters pin­s­ler. Pin­s­ler, som hun til­sy­ne­la­den­de valg­te at ud­hol­de, si­den hun blev ta­get til fan­ge i 2013.

Da Mu­el­lers 14- åri­ge med­fan­ge fra Ya­zi­di- provin­sen sam­men med sin sø­ster så sit snit til at flyg­te fra Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di, næg­te­de Kayla Mu­el­ler at føl­ge dem. Hun fryg­te­de, at hen­des ve­st­li­ge op­rin­del­se vil­le spæn­de ben for pi­ger­nes mu­lig­hed for at over­le­ve. Der­med of­re­de hun me­re el­ler min­dre sin egen fri­hed til for­del for de to sø­stres.

Kayla Mu­el­ler blev holdt fan­get i et hus hos Abu Ba­kr al- Bag­h­da­dis øko­no­mi­ske rå­d­gi­ver, og hun skul­le blandt an­det ha­ve væ­ret hans se­xsla­ve og ha­ve la­vet mad til den egen­rå­di­ge IS- le­der.

» Jeg så ham of­te. Han hav­de of­te Kayla med sig. Hun kom al­tid tilbage til ham, « si­ger den 14- åri­ge med­fan­ge.

Dræbt i luf­tan­greb

Kayla Mu­el­ler ar­bej­de­de med sy­ri­ske flygt­nin­ge, ind­til hun blev kid­nap­pet i Alep­po i au­gust 2013. I fe­bru­ar skal Kayla Mu­el­ler væ­re om­kom­met i et jor­dansk luf­tan­greb.

Ef­ter hen­des død duk­ke­de der et brev op, som Kayla Mu­el­ler skrev. Her for­tal­te hun, hvor­dan hun hav­de ind­gå­et et bånd af kær­lig­hed og støt­te med hen­des fæl­les med­fan­ger. Bån­det bri­ste­de ik­ke, og hun of­re­de alt­så sit eget liv for de to Ya­zi­di­sø­stres.

26- åri­ge Kayla Mu­el­ler vil­le hel­le­re fort­sæt­te som sex- sla­ve hos IS- le­der Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di end øde­læg­ge flug­ten for si­ne med­fan­ger. Ar­kiv­fo­tos: AFP

Kayla Mu­el­ler fryg­te­de iføl­ge si­ne med­fan­ger, der flyg­te­de, at de vil­le bli­ve af­slø­ret på grund af hen­des ud­se­en­de og ført tilbage i IS’ vold. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.