Som­mer­vej­ret ven­der tilbage

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Selv om we­e­ken­den bød på sky­brud og sky­et vejr i store de­le af lan­det, er der in­gen grund til at pak­ke sol­bril­ler­ne og ba­de­tø­jet væk.

I næ­ste uge vil vi nem­lig igen bli­ve ramt af som­mer, sol og 25 gra­der.

Det for­tæl­ler vagt­chef hos DMI Ni­els Hansen.

» Det fug­ti­ge luft lig­ger sta­dig over os, men den er på vej mod syd­vest. I ste­det får vi et stør­re høj­tryk, der kom­mer til at bre­de sig over lan­det. København vil al­le­re­de mær­ke so­len mandag, mens der vil kom­me lidt regn i syd­vest. Men fra tirs­dag vil der væ­re sol i he­le lan­det med tem­pe­ra­tu­rer på 20- 23 gra­der, « si­ger han.

Og det bli­ver bed­re end­nu. For op mod næ­ste we­e­kend er der for al­vor dømt som­mer­vejr, for­tæl­ler Ni­els Hansen.

» Når vi når ons­dag, tors­dag og fre­dag, så ser det ud til at bli­ve end­nu var­me­re med øster­vind og op til 25 gra­der. Og i we­e­ken­den kan vi nå helt op til 28 gra­der, « si­ger han.

De hø­je tem­pe­ra­tu­rer be­ty­der sam­ti­dig he­de næt­ter, hvor tem­pe­ra­tu­ren vil væ­re mel­lem 15 og 20 gra­der. Så vi slip­per ik­ke for at sove med åb­ne vin­du­er, for­tæl­ler Ni­els Hansen.

Au­gust har det i he­le ta­get væ­ret sær­de­les varm og over nor­ma­len. Sam­ti­dig har det reg­net min­dre, end me­te­o­r­o­lo­ger­ne er vant til for må­ne­den.

Og den var­me sen­som­mer ser ud til at fort­sæt­te ind i sep­tem­ber, for­tæl­ler Ni­els Hansen.

» Det ser ud til, at høj­tryk­ket får lov at do­mi­ne­re, og det er før­ste gang i som­mer, at vi har et sta­bilt høj­tryk, der bli­ver lig­gen­de. Vo­res må­ned­prog­no­ser ser loven­de ud for slut­nin­gen af au­gust og sep­tem­ber, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.