Kul­tur ’ Det er jo hjer­te­blo

Go Go Ber­lin im­po­ne­re­de BTs an­mel­der på som­me­rens festi­va­ler. Nu ud­sen­der de nyt al­bum

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Den dan­ske som­mer- ro­ck­ka­ra­va­ne er do­mi­ne­ret af me­re el­ler min­dre elek­tro­nisk ly­den­de pop/ R& B- nav­ne. Men de er der­u­de: fans af den rå har­dro­ck.

50.000 til AC/ DC i Roskil­de. 40.000 til Vol­be­at i Oden­se. Og det un­ge, vil­de Go Go Ber­lin har vist sig som et godt bud for dem, der er til ly­den af ste­nal­der­gu­i­tar. Ban­det gav en fem­stjer­net kon­cert på Odens- festi­va­len Tin­der­box, og det er grun­den til, at BT mø­der ban­det op til ud­gi­vel­sen af dets an­det al­bum, ’ Electric Li­ves’.

De fem med­lem­mer af Go Go Ber­lin stam­mer op­rin­de­lig fra Aar­hus-om­rå­det, men ban­det blev dan­net i Sil­ke­borg om­kring års­skif­tet 2010/ 11, for­di en boo­k­er på et lo­kalt spil­le­sted mang­le­de et band.

Fæl­lesnæv­ner i The Do­ors

» Hver for sig har vi man­ge for­skel­li­ge in­spira­tions­kil­der, « si­ger trom­mesla­ger Chri­stof­fer Møl­ler Øster­gaard, og til­fø­jer:

» Men vi fandt hur­tigt en fæl­lesnæv­ner i The Do­ors. De har en in­tel­lek­tu­a­li­tet sam­ti­dig med vild­ska­ben. Det er ik­ke ba­re 1- 2- 3- 4, ener­gi og dy­na­mik. Vi vil­le ger­ne no­get af det sam­me. Vi skul­le så li­ge bli­ve æl­dre for at kun­ne skri­ve det og­så. «

Si­den har ban­det slidt for det. Det har op­t­rå­dt fle­re hund­re­de gan­ge, er net­op på vej ud på en lang tur­né rundt i Eu­ro­pa og har valgt at ta­ge det lange, se­je træk: spil­le igen og igen.

» Vi er be­gyndt at få bed­re job og stør­re festi­val­ho­nora­rer. Vi in­ve­ste­rer det i bed­re pro­duk­tion og sce­nes­how. Vi hol­der øj­ne­ne på bol­den. Hel­dig­vis er vi ik­ke kørt fla­de. Vo­res be­vidst­hed lig­ger in­den for ban­det 24/ 7. Det gør, at vi kan gi­ve den he­le ar­men. Det kø­rer så­dan, at vi kan hol­de en be­ske­den løn, så vi over­le­ver. «

» Det er nok, det er fint, for­di vi er af sted og la­ver det, vi al­ler­helst vil. Det er jo hjer­te­blod, for hel­ve­de, « som san­ger og front­mand Chri­sti­an Vi­um si­ger.

» Vi kan se, at det vok­ser lidt fra gang til gang. Tred­je gang, vi spil­ler på sce­ner­ne i Tys­kland, er der ud­solgt. Hel­det kom­mer til den, der op­sø­ger det. Jo fle­re show, du spil­ler, des stør­re er sand­syn­lig­he­den for, at du er hel­dig. Vi spil­le­de på en festi­val i Ham­borg. Der kom en mand hen til os. Han hav­de ik­ke en­gang hørt os. Men han kun­ne li­de vo­res pro­mo- bil­le­de. Så hør­te han os og in­vi­te­re­de os til en festi­val i Los An­ge­les. Som før­te til en showca­se i New York, « for­tæl­ler Chri­stof­fer Møl­ler Øster­gaard.

En gen­nem­s­tegt bøf

Han kom­mer der­med ind på en væ­sent­lig del af for­kla­rin­gen på Go Go Berl­ins med­vind. Ka­ris­ma og ner­ve li­ve.

» Me­get li­vemu­sik er død i dag. Man­ge af de store nav­ne har den sam­me pro­du­cer til de­res ba­ck­tra­ck ( for­u­din­spil­let mu­sik, red.) Det ly­der ens. Det vil­le væ­re fedt, hvis kun én gjor­de det... den lyd er den mest gen­nem­s­teg­te bøf, du kan fo­re­stil­le dig. Du kan jo se, hvor me­get mu­si­ker­ne ke­der sig, når de er på sce­nen. Vi vil mær­ke, at der bli­ver sat­set på sce­nen. Det kan gå galt, men gør det sjæl­dent. Det øje­blik, du be­gyn­der at tæn­ke, mens du står på sce­nen, er der no­get i vej­en, « si­ger gu­i­ta­rist Mik­kel Dy­re­ha­ve.

Det øje­blik, du be­gyn­der at tæn­ke, mens du står på sce­nen, er der no­get i vej­en

Mik­kel Dy­re­ha­ve, gu­i­ta­rist

Fra ven­stre: Mik­kel Dy­re­ha­ve,

Emil Ro­t­h­mann, Chri­sti­an Vi­um, An­ders Søn­der­gaard og Chri­stof­fer Møl­ler Øster­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.