Der­for gen­dan­nes Pink Floyd ik­ke

BT - - KULTUR - Es­pen Strunk, Gaf­fa

DI­NOSAUR- RO­CK

Han var en helt cen­tral fi­gur i Pink Floyd fra 1968 og frem til op­løs­nin­gen, og i næ­ste må­ned ud­gi­ver han for før­ste gang i en år­ræk­ke nyt so­lo­al­bum.

I for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af ’ Ratt­le that Lo­ck’, som er på ga­den den 18. sep­tem­ber, har David Gil­mour la­det sig in­ter­viewe til et lil­le an­tal ud­valg­te me­di­er.

Her­un­der Clas­sic Ro­ck Ma­ga­zi­ne, hvor den 65- åri­ge gu­i­ta­rist blandt an­det kom­mer ind på, hvor­for man ik­ke skal for­ven­te at se le­gen­da­ri­ske Pink Floyd gen­dan­net.

» At gø­re det uden Ri­ck ( Wright, key­bo­ardspil­ler, som dø­de i 2008, red.) vil­le ba­re væ­re for­kert, « ly­der det fra gu­i­ta­ri­sten, som må be­trag­tes som en af ver­dens al­ler­bed­ste.

» Jeg øn­sker ab­so­lut ik­ke at gå tilbage. Jeg vil ik­ke ud at spil­le på sta­dio­ner un­der dét ban­ner. Jeg er fri til at gø­re nøj­ag­tig, hvad jeg har lyst til, på den må­de jeg har lyst til. (...) Na­tur­lig­vis an­er­ken­der jeg, at der er folk, som ger­ne vil se den le­gen­de, som Pink Floyd var - men jeg er ban­ge for, at det ik­ke er mit an­svar. «

I for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen ta­ger David Gil­mour på en min­dre eu­ro­pæ­isk tur­né, som desvær­re ik­ke in­klu­de­rer Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.