Mang­ler lidt bid på pla­de

BT - - KULTUR -

MU­SIK

GO GO BER­LIN ’ Electric Li­ves’ RO­CK *** ***

risk og­så lidt blan­det for­nø­jel­se.

Stem­nin­gen fra klas­si­ske Do­ors- tra­cks som ’ Ri­ders on the Storm’ duk­ker især op på dan­sker­nes ’ Kill Me First’, hvil­ket fak­tisk er en af al­bum­mets bed­ste san­ge.

Her har kom­po­si­tio­nen nem­lig den stær­ke ker­ne, hvor lyd, me­lo­di og tekst går op i en hø­je­re en­hed. Si­den brin­ger dan­sker­nes hyl­dest til 70’ er­nes spil­le­ven­de ro­ck­tra­di­tion tan­ker­ne i ret­ning af bå­de Led Zep­pe­lin, Lizzy og Uri­ah He­ep. Men i ste­det for at stik­ke dybt og fi nde sit helt eget ud­tryk, ta­ger Go Godren­ge­ne til tak­ke med at le­ve­re et vel­pro­du­ce­ret ek­ko af den ro­ck- skole, de po­ten­ti­elt kun­ne bli­ve en del af.

Grund­spo­ret til ’ Electric Li­ves’ er ind­spil­let i Hansa Stu­dios i Ber­lin, hvor og­så David Bowie og U2 skab­te no­get af sin stør­ste mu­sik.

Og især den istru­men­tale ’ 006’, bal­la­den ’ Rest For the Rest­less’ og det magt­ful­de ti­telnum­mer be­vi­ser, at Go Go Ber­lin har po­ten­ti­a­let til at bli­ve helt store.

Dan­ske Go Go Ber­lin har po­ten­ti­a­let til at bli­ve helt store.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.