Ny fi lm om kon­certak­tu­el­le Span­dau Bal­let

BT - - KULTUR - Es­pen Strunk, Gaff a

MU­SIK PÅ FILM

Med over 25 mil­li­o­ner solg­te al­bum og en stri­be hit på samvit­tig­he­den må bri­ti­ske Span­dau Bal­let be­teg­nes som et af de helt store po­p­nav­ne fra fi rser­ne og den så­kald­te New Ro­man­ti­cs- bøl­ge.

Grup­pen gik i op­løs­ning i 1990, blev gen­dan­net i 2009 - og gi­ver kon­cert i Den Fyn­s­ke Lands­by i Oden­se 5. sep­tem­ber. Og to da­ge se­ne­re - den 7. sep­tem­ber - vi­ser 13 dan­ske Nor­disk Film- bi­o­gra­fer me­get pas­sen­de den nye do­ku­men­tar­fi lm om grup­pen ’ Soul Boys Of The Western Wor­ld’.

» En rej­se gen­nem 80er­ne i et fa­sci­ne­ren­de tids­do­ku­ment og sam­ti­dig en brutalt ær­lig hi­sto­rie om tab­te og gen­vund­ne ven­ska­ber i Span­dau Bal­let, der skab­te et glo­balt mu­si­kalsk im­pe­ri­um, men til en pris, in­gen af dem hav­de for­ud­set, « ly­der det in­ci­te­ren­de op­læg i en pres­se­med­del­el­se.

Fil­men, som by­der på hjem­me­vi­deo­er fra ban­det selv og hidtil uud­gi­vet ma­te­ri­a­le, kan op­le­ves kl. 18.30 i Nor­disk Films bi­o­gra­fer i Es­b­jerg, Her­ning, Hil­le­rød, Kol­ding, Lyng­by, Nyk. Fal­ster, Næst­ved, Oden­se, Randers, Aal­borg, Aar­hus samt Fi­eld’s og Pa­lads i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.