Den vris­ne re­dak­tørsjæl

Jan Cortzen, er­hvervs­li­vets ven­li­ge krø­ni­ke­skri­ver, har sta­dig bog­pro­jek­ter på bed­ding

BT - - NAVNE - Erik Ran­del er@ ber­ling­s­ke. dk

Hvad har han nu gang i, ham Jan Cortzen, der for en snes år si­den for­lod che­fre­dak­tør­sto­len på Bør­sen, men ik­ke kan hol­de sig fra ta­ster­ne som er­hvervs­li­vets kri­tisk/ kær­li­ge for­fat­ter? Hel­ler ik­ke selv om han i mor­gen fyl­der 80.

» Jeg er på Færø­er­ne nu for sam­men med min an­tro­po­lo­gi­ske viv at re­sear­che til en bog om det mo­der­ne øsam­fund her­op­pe, som vi skri­ver i fæl­les­skab og ud­gi­ver næ­ste år. « Så­dan et repor­ter­trip? » Ne­ej, vi går grun­digt til værks, kom­mer he­le pa­let­ten og øer­ne rundt, er her­op­pe i pe­ri­o­der à tre- fi re uger ad gan­gen og bor i en møb­le­ret lej­lig­hed i Tors­havn. Men svær er op­ga­ven, for alt på print, alt, fi ndes kun på færøsk, selv om al­le for­står dansk. Der­for bru­ger vi dét til vo­re man­ge in­ter­view med fæ­rin­ger om al­le sam­funds­li­vets for­hold. «

Jan Cortzen er jour­na­list til fi nger­spid­ser­ne, op­fo­stret i mester­læ­ren i det jy­ske, tam­pen­de på skri­ve­ma­ski­nens ta­ster om da­gen og tæ­ven­de kol­le­ger i keg­le­bil­lard i aft en­ti­mer­ne. Med sup­ple­ren­de ud­dan­nel­se i USA og prak­tisk ger­ning på Po­li­ti­ken end­te han på Bør­sen som ansvars­ha­ven­de. Og afh oldt af me­d­ar­bej­der­ne, men ik­ke af al­le er­hvervs­li­vets spid­ser, for­di hans kri­tik af nog­le var uden ret me­get fi lter.

’ Myten Møl­ler’

Men und­ta­gel­sen, da hr. Møl­ler in­vi­te­re­de til frokost på Es­pla­na­den for at gi­ve sit be­syv med om EU.

Det gav stø­det til den før­ste bog ’ Myten Møl­ler’, som ale­ne er solgt i over 100.000 ek­sem­pla­rer. Aha, der var alt­så en frem­tid som for­fat­ter. Det ene kory­fæ eft er det an­det blev be­skre­vet, Kø­ben­havns Luft havn og­så samt Sto­re­bælts­bro­en med ’ Det for­e­ne­de land’.

In­dig­na­tio­nen har væ­ret med, når han skrev spil­let om Ope­ra­en og eft er tre års op­hold i Ma­ni­itsoq ( Suk­ker­top­pen) om de svig­te­de nord­bo­er i ’ Den grøn­land­ske drøm: Po­lar­pa­ra­di­set’.

Og den vris­ne re­dak­tørsjæl får med mel­lem­rum afl øb i de store mor­ge­na­vi­sers de­batspal­ter, når han kal­der jour­na­li­ster dov­ne, for­di ’ de ik­ke gi­der let­te rø­ven’ for at gå bag de ustyr­li­ge me­di­ci­nud­gift er i sund­heds­sek­to­ren.

Navn­giv­ne po­li­ti­ke­re får tørt på, og han be­skri­ver sit Sve­ri­ge, hvor han bor, som ba­stet og bun­det af uhyr­li­ge reg­ler. Og sig selv som ind­van­drer i Dan­mark, for­di han hver­ken kan stem­me om det ene el­ler det an­det her­hjem­me.

For øv­rigt kom­mer han se­ne­re på året med en bog om en svensk- dansk suc­ces, per­so­ni­fi ce­ret i bi­o­gra­fi en om Ivar Sam­rén på 75, der har gjort en ene­stå­en­de kar­ri­e­re og er endt i Dan­mark.

Gift med sin ung­doms kær­lig­hed

For Cortzen blev 90er­ne ik­ke blot et op­brud fra re­dak­tør­sto­len, men og­så fra sit van­li­ge liv. Han ram­le­de ind i sin ung­doms kær­lig­hed, an­tro­po­lo­gen, mag. sci­ent. Bir­te En­gel­sen. De blev gift og har i en år­ræk­ke bo­et som nys­ven­ske­re i Skå­ne, og de har børn og bør­ne­børn i København. Cortzen er ræ­ve­stolt over at se ge­ner­ne gå igen i søn­nen Mads Brøg­ger, Ra­dio24­syvs spøj­se pro­gram­chef, og hos fi nur­ligt dyg­ti­ge Ane Cortzen, som bol­trer sig i DR med ’ TV, tv, tv’.

Jan Cortzen le­ver op til sit ry som gour­met. Da han fyld­te 75, ske­te det på Fals­led Kro. Den­ne gang skal da­gens fejres på ’ Koks’ i Tors­havn, hvor Poul An­dri­as Ziskas færø­ske egns­ret­ter be­tog smags­jury­en, som i maj på No­ma i København kå­re­de ’ Koks’ til årets bed­ste mad­sted i he­le Nor­den.

Pri­vat­fo­to

Bør­sens for­hen­væ­ren­de che­fre­dak­tør Jan Cortzen fyl­der 80 år i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.