VOLD­SOMT JORD­S­KÆLV I TYR­KI­ET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 16 år si­den 1999:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du skal i dag, el­ler hvem du skal væ­re sam­men med, så er det en god idé, at du hol­der en ri­me­lig lav pro­fi l og ik­ke for­ha­ster dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Fø­lel­sen af at stå ale­ne med tin­ge­ne er dig nok ik­ke ube­kendt i dag. Det slår dig ik­ke ud, men får dig til at ta­ge et end­nu stør­re an­svar. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvem du skal væ­re sam­men med i dag, så er det en god ide at væ­re helt åben om­kring di­ne be­hov og øn­sker, frem­for at væ­re den ’ fl in­ke’. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er en dag, hvor du skal væ­re sær­lig op­mærk­som på alt, som har med mundt­li­ge el­ler skrift li­ge an­lig­gen­der at gø­re. Husk at læ­se tek­sten. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dej­lig, ro­lig dag, hvor du vil nå alt det, som du har sat dig for. Du får end­da over­skud til at væ­re no­get for an­dre. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er tegn til, at du bør la­de for­tid væ­re for­tid og i ste­det fo­ku­se­re på din nye frem­tid, uan­set om det er pri­vat el­ler ar­bejds­mæs­sigt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det læg­ger op til en me­get spe­ci­el dag, hvor du har svært ved at se, hvad som sker. Lad for­nuft en lig­ge og brug din in­tu­i­tion. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 På en må­de kan man si­ge, at da­gen er din egen. Du har go­de mu­lig­he­der for selv at ske­malæg­ge da­gen og for­me den, som du øn­sker. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

99). ( Svær 30). ( Mid­del 27). ( Nem

I et jord­s­kælv med en styr­ke på 7,4 på ri­ch­ter­ska­la­en om­kom­mer me­re end 17.000 men­ne­sker og 44.000 sår­es i eg­nen om­kring Iz­mir i Tyr­ki­et.

Mo­ske­en i bag­grun­den kla­re­de rystel­ser­ne, men de om­kring­lig­gen­de hu­se styr­te­de sam­men. Fo­to: Tho­mas Sjørup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.