FEM­TE GANG VAR LYYKKENS GANG ’’

Det tog fem kam­pe at få den før­ste Su­per­liga- sejr i hus for Brøndby, men træ­ner Tho­mas Frank af­vi­ser at han har væ­ret ty nget af pres­set ude­fra. Det stør­ste pres kom­mer fra ham selv

BT - - ALKA SUPERLIGA - EN­DE­LIG Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Tho­mas Frank

Hver gang man vin­der en kamp, har man den her let­tel­se over det, for­di man al­drig ved, hvad der mø­der en i fod­bol­den

Hav­de Brøndby tabt i gårs­da­gens op­gør mod Vi­borg, kun­ne træ­ner Tho­mas Frank se sit hold lig­ge på sid­ste­plad­sen eft er fem kam­pe. Men vir­ke­lig­he­den var me­re lyk­ke­lig for Frank og Brøndby, der en­de­lig sej­re­de ved at slå Vi­borg 4- 0.

Pres­set ude­fra har el­lers væ­ret stort på Tho­mas Frank, som det al­tid er på træ­ne­ren, når tin­ge­ne ik­ke helt kø­rer som for­ven­tet på Ves­teg­nen. Men li­ge­som i Franks fo­re­gå­en­de sæ­so­ner har klub­ben holdt stæ­digt fast, når snak­ken om en mu­lig fy­ring af Frank var på sit hø­je­ste. Er du let­tet? » Let­tet? Næh, det ved jeg ik­ke. Jeg er glad for sej­ren. Hver gang man vin­der en kamp, har man den her let­tel­se over det, for­di man al­drig ved, hvad der mø­der en i fod­bol­den. Det er en af de fan­ta­sti­ske ting ved det. Men jeg er glad for sej­ren, og no­get af det, vi har væ­ret go­de til, er, at vi be­va­rer ro­en, hol­der snu­den i spor et og nog­le vil si­ge, at vi har god er­fa­ring fra de an­dre sæ­son­star­ter. Vi gør ba­re det, vi gør bedst; for­be­re­de os og kig­ge mod næ­ste kamp. Vi er fi nt til­fred­se med for­be­re­del­ser­ne til de tre se­ne­ste kam­pe – in­klu­siv den på Cy­pern. Det er tre svæ­re ude­kam­pe, hvor vi har le­ve­ret va­ren. «

Pres fra sig selv

Der har væ­ret stort pres ude­fra i og med, at I har ind­ledt sæ­so­nen, som I har gjort. Har du følt dig pres­set?

» Jeg vil si­ge, at for mig er det pres, vi snak­ker om he­le ti­den… Jeg er den, der læg­ger det stør­ste pres, og jeg bli­ver mest ir­ri­te­ret, hvis vi ta­ber, og ar­bej­der hår­dest for, at vi kan kom­me ud af det. Vi ved selv­føl­ge­lig, at fod­bold­sej­re be­ty­der rig­tig me­get og spe­ci­elt i en klub som Brøndby, hvor der er rig­tig stor op­mærk­som­hed. Vi har gjort alt, hvad vi kun­ne for at be­va­re ro­en og kø­re vi­de­re på næ­ste kamp. Men selv­føl­ge­lig er det vig­tigt, at vi vin­der i dag. Det si­ger

sig selv. Men der er kun én ting, der tæl­ler for os. At vi gør det sam­me, som vi har gjort: For­be­re­de os til tors­dag ( Eu­ro­pa League-kam­pen mod PAOK, red.), og så skal vi la­ve et re­sul­tat. «

De små mar­gi­na­ler

Hvor­for tog det så fem for­søg for at få den før­ste sejr?

» Det er no­get med de små mar­gi­na­ler. Jeg kan godt hu­ske en kamp mod OB, hvor vi nok kun­ne og skul­le ha­ve vun­det på spil og chan­cer. Når jeg kig­ger på AGFkam­pen, selv­om vi ik­ke er go­de, skal vi ha­ve et kryds. Og det er kun vo­res vir­ke­lig, vir­ke­lig dår­li­ge præ­sta­tion mod Ho­bro, der na­ger mig præ­sta­tions­mæs­sigt. « Mod Vi­borg hav­de Brøndby hel­det, når det spid­se­de til. Og det træng­te man til.

» Det har al­le hold brug for. Jeg kan hu­ske ved 1- 1 mod OB, hav­de Te­emu Puk­ki sco­ret til 2- 1, hav­de vi vun­det den, og så hav­de vi må­ske væ­ret et helt an­det sted po­int­mæs- sigt. Men jeg sy­nes, det vig­tig­ste for mig er at kig­ge igen­nem i tal­le­ne og­så i dag. Når jeg kom­mer hjem, vil jeg nok væ­re lidt kri­tisk på nog­le ting. Men det vig­tig­ste er sej­ren. Og så må vi væ­re kri­ti­ske på de ting, vi skal ar­bej­de på for at løft e os. «

For­løs­nin­gen var ty­de­lig hos bå­de ch­eftræ­ner Tho­mas Frank ( tv.), spil­ler­ne ( øverst th.) og hol­dets fans ( ne­derst th.), da hol­det i går hen­te­de tre po­int i Vi­borg. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.