Mens vi Glen­ter...

BT - - ALKA SUPERLIGA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Ons­dag kun­ne BT for­tæl­le, at Es­b­jerg har indstil­let sig­te­kor­net på Glen Rid­ders­holm i jag­ten på en ny træ­ner.

I går – eft er klub­bens vig­ti­ge ude­sejr på 2- 1 over FC Nordsjælland – krøb klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sø­ren Poul­sen, ud af bu­sken for at be­kræft e, at sid­ste sæ­sons mester­træ­ner er et tro­fæ, han ger­ne vil hæn­ge over den ve­stjy­ske pejs.

» Mar­ke­det for dan­ske træ­ne­re er re­la­tivt be­græn­set for øje­blik­ket, og det vil­le væ­re uansvar­ligt, hvis ik­ke vi for­holdt os til, at Glen Rid­ders­holm går le­dig rundt, « si­ger Poul­sen til BT.

» Vi går hur­tigt i gang med at af­dæk­ke mar­ke­det, der hvor man kan si­ge, at der kan væ­re mu­lig­he­der. Og hvis en guld­træ­ner fra FC Midtjylland ik­ke står på vo­res li­ste, vil der væ­re no­get galt. Så selv­føl­ge­lig står han på vo­res li­ste, « for­tæt­ter Es­b­jerg- di­rek­tø­ren.

Er Glen Rid­ders­holm og­så øn­ske­træ­ne­ren?

» Det vil jeg ik­ke ud­ta­le mig om på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger Poul­sen for­sig­tigt.

Et par ugers ven­te­tid

I går stod Mi­cha­el ’ Mex’ Pe­der­sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen i spid­sen for Es­b­jerg- mand­ska­bet, men det er ude­luk­ket, at duo­en får træ­nertjan­sen på me­re per­ma­nent ba­sis. De to får sand­syn­lig­vis næ­ste uges kamp mod FC Midtjyl­lands dan­ske me­stre med, og run­den eft er kan og­så væ­re med de to ved ro­ret. Men når vi ram­mer land­skampspau­sen om to uger, bør Es­b­jergs nye træ­ner væ­re på plads.

» Vi har en in­tern am­bi­tion om, at vi skal væ­re nå­et langt vi­de­re i for­hold til en afk la­ring af, hvem det skal væ­re, når vi kom­mer hen til lands­holds­pau­sen i slut­nin­gen af au­gust, « for­tæl­ler Sø­ren Poul­sen.

» Det skal væ­re en pro­fi l, som kan be­gå sig i Su­per­liga­en, og som kan kig­ge ind i, hvor­dan EfB er skru­et sam­men og i den må­de, vi gør tin­ge­ne på. Og­så i ret­ning af, at vi har en ta­lent­fuld ung­doms­af­de­ling, som og­så er le­ve­ran­dør til hol­det frem­over, « sva­rer di­rek­tø­ren på spørgs­må­let om, hvil­ken ty­pe han le­der eft er.

Dén be­teg­nel­se pas­ser blandt an­dre på Glen Rid­ders­holm. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Es­b­jerg i fort­sat di­a­log med guld­træ­ne­ren. Men tak­ker han nej, har klub­ben og­så al­ter­na­ti­ver på blok­ken. En­kel­te af dem uden rød­be­de­far­ve­de pas.

» Vi ar­bej­der med en brut­to­li­ste, hvor der og­så er uden­land­ske træ­ne­re på. Så vi kig­ger os bredt om­kring for at fi nde den rig­ti­ge. Der er re­la­tivt få i Dan­mark med det, vi vur­de­rer som de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer, som er le­di­ge på mar­ke­det på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det van­ske­lig­gør si­tu­a­tio­nen en smu­le, « fast­slår Sø­ren Poul­sen.

Hvis en guld­træ­ner fra FC Midtjylland ik­ke står på vo­res li­ste, vil der væ­re no­get galt. Så selv­føl­ge­lig står han på vo­res li­ste

Sø­ren Poul­sen

Ro­bin Sö­der ( tv.) sen­der Es­b­jerg mod sæ­so­nens før­ste sejr i Su­per­liga­en med scor­in­gen til 1- 0. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.