RETURLIGAEN

BT - - ALKA SUPERLIGA - DE HJEMVEND­TE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Su­per­liga­en er ble­vet be­ri­get af et væld af hjemvend­te pro­fi ler den­ne som­mer.

Spil­le­re som Wil­li­am Kvist, Pe­ter An­ker­sen, Kas­per Kusk, Kian Hansen, Ni­cki Bil­le og Ron­nie Schwartz er vendt hjem til Su­per­liga­en eft er me­re el­ler min­dre vel­lyk­ke­de op­hold i det store ud­land.

Fæl­les for dem al­le er, at de var store pro­fi ler i den hjem­li­ge an­de­dam, men da ski­bet skul­le sej­le på det store eu­ro­pæ­i­ske hav, tog det vand ind.

Nu er de tilbage, hvor det he­le star­te­de. Men hvor­dan kla­rer de det egent­lig.

BT ud­de­ler stjer­ner til de hjemvend­te hel­te eft er Su­per­liga­ens før­ste fem run­der.

MANDAG 17. AU­GUST 2015 Den tid­li­ge­re Randers- an­gri­ber Ron­nie Schwartz er at fi nde i Su­per­liga­en igen, eft er han i som­mer blev solgt til fran­ske Guingamp. Det gjor­de han eft er suc­ces i Randers, hvor han ham­re­de mål ind på stri­be. Men så­dan gik det ik­ke for Schwartz, da han an­kom til fransk fod­bold. Trods en fi n start måt­te han gi­ve fortabt, ef­ter et år hvor Brøndby stod klar med en le­je­aft ale for sæ­so­nen ud med til­hø­ren­de købs­op­tion.

» Ud­sig­ter­ne var mil­dest talt dår­li­ge i Frankrig, så jeg skul­le fi nde no­get an­det. Så kom Brøndby på ba­nen, og det var spæn­den­de, for­di de hav­de en ide om, hvor jeg skul­le spil­le og hvor­dan. Jeg kun­ne kom­me til at spil­le me­get i for­hold til ba­re at sid­de og la­ve in­gen­ting i Frankrig, « si­ger Schwartz, der ud­dy­ber sit fal­le­re­de, fran­ske op­hold.

» Star­ten var egent­lig fi n nok. Jeg spil­le­de man­ge kam­pe, og så blev jeg ska­det i star­ten af ok­to­ber og var ude i to må­ne­der. I den pe­ri­o­de be­gynd­te hol­det at gø­re det rig­tig godt, og de an­dre an­gri­be­re be­gynd­te at sco­re vold­somt me­get. Så jeg tror, at det var kom­bi­na­tio­nen mel­lem, at det gik så godt for hol­det, og da jeg kom tilbage, hav­de de an­dre læn­ge­re snor, end jeg hav­de. «

Føl­te sig klar

Har det så kun væ­ret uheld?

» Nej, det har det be­stemt ik­ke. Det har og­så no­get at gø­re med, at de gan­ge, jeg fi k chan­cen, eft er jeg kom tilbage, da greb jeg den ik­ke. Det har ik­ke kun no­get at gø­re med træ­ne­ren el­ler uheld. Det har og­så no­get med min egen præ­sta­tion at gø­re, « si­ger Brøndby- an­gri­be­ren, der me­ner, at dan­ske spil­le­re er fi nt ru­stet til at kun­ne slå igen­nem i ud­lan­det.

» Man bli­ver selv­føl­ge­lig te­stet på en an­den må­de, når man kom­mer som ny dreng og skal læ­re et nyt sprog. Alt fo­re­går an­der­le­des, end man er vant til. Det skal man væn­ne sig til. Men jeg sy­nes, at dan­ske spil­le­re ge­ne­relt er me­get godt ru­stet. Det er klart, der er si­tu­a­tio­ner, hvor man må­ske ik­ke fø­ler, at man var pa­rat og kom­mer hjem eft er et år. Det skal man og­så ta­ge højde for. Fø­ler man sig ik­ke klar, skal man selv­føl­ge­lig fi nde no­get an­det. Men jeg føl­te mig klar og ru­stet til op­ga­ven. Det gik godt i star­ten, men så gik det ned ad bak­ke. Og så­dan er fod­bold og­så. Det er der in­gen grund til at bæ­re nag over, el­lers kom­mer man ik­ke vi­de­re i sit liv, « me­ner den nu­væ­ren­de

Brøndby- an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.