Den svæ­re hjem­tur

BT - - ALKA SUPERLIGA -

VI HAR STORE for­vent­nin­ger til dem – de hjemvend­te stjer­ner. Vi reg­ner al­le sam­men med, at Ni­cki Bil­le og Ron­nie Schwartz skal sco­re mål på sam­lebånd, at Kas­per Kusk skal drib­le Su­per­liga­ens ven­stre ba­cks ud over si­de­linj­en, at Pe­ter An­ker­sen skal fl æn­se sin høj­re­si­de op, og at Kian Hansen og Wil­li­am Kvist skal sik­re de­fen­si­ven hos lan­dets to bed­ste mand­ska­ber.

Det kan vi og­så få at se. Men li­ge nu er det kun Kian Hansen, der kon­ti­nu­er­ligt spil­ler på det ni­veau, der fi k ham solgt til ud­lan­det.

Hansen er og­så den ene­ste af de hjemvend­te pro­fi ler, der kom­mer hjem med det, man kan kal­de en suc­ces­op­le­vel­se frisk i erin­drin­gen. De øv­ri­ge fem er der­i­mod vendt hjem til Su­per­liga­en med spl­in­ter i bag­de­len og en selv­til­lid, der utvivl­s­omt har set bed­re da­ge. DE TIL DAN­MARK re­tur­ne­re­de spil­le­re er en be­ri­gel­se for Su­per­liga­en. Det er der ik­ke et se­kunds tvivl om. Men vi må og­så er­ken­de, at det er spil­le­re, der tog det store skridt til ud­lan­det, men ik­ke var i stand til at ta­ge det fuldt ud. I hvert fald ik­ke til sidst i de­res ud­lands­op­hold.

Jeg var overrasket over, at spil­le­re som Kas­per Kusk og Pe­ter An­ker­sen ik­ke for­må­e­de at slå til i den hol­land­ske og østrig­ske liga, der til en vis grad kan sam­men­lig­nes med den dan­ske. Det rej­ser spørgs­måls­tegn ved, om de kan kla­re pres­set i en stor­klub som FC København. De har utvivl­s­omt de spil­le­mæs­si­ge kva­li­te­ter til det, men har de og­så de men­tale? Det er her spørgs­måls­teg­net gem­mer sig. FOR EN DEL år si­den så vi Jes­per Grønkjær kom­me hjem til Su­per­liga­en på et ni­veau, der var hø­je­re, end da han for­lod den. Grønkjær var fan­ta­stisk, da han kom hjem fra en lang kar­ri­e­re i Hol­land, Eng­land, Spa­ni­en og Tys­kland.

Men den slags hø­rer desvær­re til sjæl­den­he­der­ne. For oft. e får vi spil­le­re hjem, der al­drig ram­mer det ni­veau, der skaff ede dem en kon­trakt uden­for lan­dets græn­ser.

Man kan si­ge, at det i man­ge til­fæl­de er en na­tur­lig ud­vik­ling. Spil­ler­ne bli­ver jo net­op solgt til ud­lan­det, for­di de i før­ste om­gang præ­ste­rer på top­ni­veau.

Al­li­ge­vel går jeg med et lil­le håb i ma­ven om, at vi end­nu har det bed­ste til go­de fra spil­le­re som Kusk, An­ker­sen, Schwartz og Bil­le, der al­le har al­de­ren til at vok­se som spil­le­re. Lad os få end­nu en ’ Grønkjær’. Ba­re en en­kelt.

For oft e får vi spil­le­re hjem, der al­drig ram­mer det ni­veau, der skaff ede dem en kon­trakt uden­for lan­dets græn­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.