Top­brag end­te som fu­ser

BT - - ALKA SUPERLIGA - BNB

Gen­ta­gel­sen af guld­kam­pen fra maj, da FC Midtjylland re­elt sik­re­de sig det dan­ske mester­skab i sid­ste sæ­son eft er sejr over FC København, le­ve­de ik­ke helt op til for­vent­nin­ger­ne, og et tæt op­gør slut­te­de 0- 0.

Kam­pens før­ste kvar­ter blev do­mi­ne­ret af et ve­l­o­p­lagt FCK- mand­skab. Afl eve­rin­ger­ne var fejl­frie, kom­bi­na­tio­ner­ne go­de, men slut­pro­duk­tet mang­le­de. Det sam­me gjor­de sig gæl­den­de for de for­sva­ren­de dan­ske me­stre. I pe­ri­o­der var de godt pres­set i bund af FCK, men de­ci­de­re­de chan­cer skul­le man le­de læn­ge eft er.

Me­get bed­re blev det ik­ke i an­den halv­leg. Der var fi ght og hår­de nær­kam­pe, men spil­let fl ød hver­ken for midtjy­der­ne el­ler kø­ben­hav­ner­ne. Her vi­ste blandt an­dre FCKs nye, dy­re an­grebs­ind­køb, Fe­de­ri­co San­tan­der, at han end­nu mang­ler at til­pas­se sig dansk fod­bold.

Til sidst brænd­te det på i beg­ge en­der. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen fi k an­nul­le­ret et mål for off si­de, og eft er­føl­gen­de send­te FCKs Wil­li­am Kvist bol­den på egen over­lig­ger eft er et midtjysk hjør­ne­s­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.