Brøndby blev mod­net af kri­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA - Fo­to: Hen­ning Bagger

Te­emu Puk­ki chip­per bol­den ind bag Vi­borg- ke­e­per, Pe­ter Fri­is.

DET PE­GER FOR al­vor i den rig­ti­ge ret­ning for Brøndby, der fi k en re­sul­tat­mæs­sigt dår­lig start på tur­ne­rin­gen, men som præ­sta­tions­mæs­sigt kun er fal­det sam­men én gang - mod Ho­bro.

Mod Vi­borg fi k man så en­de­lig den nød­ven­di­ge sejr, og jeg ser en ræk­ke op­mun­tren­de ele­men­ter i den kamp, men og­så et par ad­var­sels­lam­per. DET GO­DE VAR, at man så en ræk­ke spil­le­re le­ve­re no­get af det bed­ste, der hidtil er set. Magnus Eriks­son spil­le­de sin hidtil bed­ste kamp, omend han end­nu ik­ke er så far­lig, mens Te­emu Puk­ki vi­ste den skarp­hed, der er nød­ven­dig. Han la­ve­de to fl ot­te mål på de to chan­cer, han fi k, og det er op­løft en­de. For her er vi al­le­re­de ved en af de po­ten­ti­el­le svag­he­der, jeg ser i Brønd­bys off en­siv.

Ge­ne­relt er man godt kø­ren­de, og hol­det pro­du­ce­rer nor­malt man­ge chan­cer, men Puk­ki er og­så afh æn­gig af at kom­me til man­ge mu­lig­he­der. Han er og­så den mest af­slut­ten­de på Brønd­bys hold og jeg ser fa­ren for, at det bli­ver for en­stren­get. Hvis jeg var træ­ner for PAOK, som Brøndby mø­der tors­dag i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen, vil­le jeg væ­re me­get op­mærk­som på at luk­ke ned for ham. I BRØND­BYS OF­FEN­SIV fi k vi og­så set, at Ron­nie Schwartz ik­ke har en hel kamp i sig. Og jeg ser ham som en bed­re ind­skift er end star­ter. Jeg tror, han vil kom­me me­re til sin ret, hvis man kom­mer ind med 30 mi­nut­ter igen og det grove ar­bej­de er gjort. Så vil man i hø­je­re grad få gavn af hans ener­gi i po­ten­ti­elt kamp­af­gø­ren­de ak­tio­ner. Så jeg for­ud­ser, at Jo­han El­man­der er­stat­ter ham på tors­dag, for­di han og­så spil­ler bed­re end læn­ge set. DET VAR IK­KE kun off en­si­ven, der spil­le­de godt for Brøndby. På mid­ten var Martin Ørnskov god, mens de to an­dre på man­ge må­der er me­get si­gen­de for Brønd­bys gen­rejs­ning. Le­bo­gang Phi­ri var igen en for­nø­jel­se at se: smi­dig, ele­gant og fremad­ret­tet, mens Chri­sti­an Nørgaard er ble­vet mod­net af at spil­le på et af de van­ske­lig­ste hold, når det ik­ke går som for­ven­tet.

Jeg sy­nes vir­ke­lig, man kan se, at man­ge af de un­ge spil­le­re, og her kun­ne jeg og­så næv­ne Riza Dur­mi­si og Da­rio Du­mic, er eks­po­nen­ter for, at modgang kan gø­re spil­le­re stær­ke­re. Og en­de­lig, vi­ste Fre­de­rik Røn­now, at han har po­ten­ti­a­let til at væ­re den fuld­go­de er­stat­ning i må­let. For nok over­lod Brøndby me­get ini­ti­a­tiv til Vi­borg, men man for­sva­re­de sig rig­tig for­nuft igt mod de man­ge død­bol­de, som Vi­borg trods alt fi k - og som el­lers har væ­ret et af Vi­borgs far­lig­ste vå­ben. JEG SÅ MAN­GE befriende og op­løft en­de ele­men­ter i Brønd­bys spil, og med tan­ke på at Da­ni­el Ag­ger har væ­ret på træ­nings­ba­nen og Tho­mas Ka­h­len­berg er på vej tilbage, så sy­nes jeg, at der er man­ge ting, som ta­ler for, at for­vent­nin­gen om Brøndby som for­ven­te­lig me­dal­je­ta­ger hol­der.

Ser man på de an­dre hold, der lig­ger med i top­pen, så er der jo in­gen, som er stuk­ket helt af. FC Midtjylland har få­et po­int, så hat­ten pas­ser, men har ik­ke væ­ret urør­li­ge. FC København har tabt po­int og Randers, der må for­ven­tes at væ­re den stør­ste trus­sel fra grup­pen li­ge un­der, er jo ik­ke alar­me­ren­de langt væk. Der er spil­let så få kam­pe, at der er ri­ge­ligt med mu­lig­he­der for at kom­pen­se­re for den dår­li­ge start. DET HER VAR på man­ge må­der vi­dere­fø­rel­sen af det ven­de­punkt, som avan­ce­men­tet i Ni­co­sia og det sid­ste kvar­ter mod Randers, hvor man gik fra 1- 3 til 3- 3, sig­na­le­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.