’ Vi kan nå det end­nu’

Mourin­ho gør sta­tur ef­ter hel­veds- uge for de for­sva­ren­de me­stre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STA­DIG MED Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Mourin­ho.

I ugens løb fik Chel­seas ma­na­ger igen pla­ce­ret sig selv i fo­kus. Og i går end­te den­ne uges José Mourin­ho- for­tæl­ling hel­ler ik­ke lyk­ke­ligt for po­rtu­gi­se­ren.

Her kom­mer en gen­brugs­sæt­ning: José Mourin­ho de­ler van­de­ne. Sagt igen og igen i he­le portu­gi­se­rens kar­ri­e­re, men sta­dig sand.

Ef­ter 2- 2- kam­pen mod Swan­sea i før­ste run­de gjor­de po­rtu­gi­se­ren sig uhy­re upo­pu­lær, da han har­ce­le­re­de mod hol­dets læ­ge­stab. Her­i­blandt Chel­seas man­ge­åri­ge før­ste værn, når spil­ler­ne får knubs på ba­nen, Eva Car­neiro.

Hun og fy­si­o­te­ra­pe­u­ten Jon Fearn ræ­se­de ind på ba­nen, da sid­ste sæ­sons bed­ste spil­ler i Pre­mi­er League, Eden Ha­zard, i slut­fa­sen mod wa­li­ser­ne faldt til jor­den, og dom­me­ren vin­ke­de dem ind.

Men det skul­le de ik­ke ha­ve gjort, men­te Mourin­ho, der eks­plo­de­re­de af vre­de på si­de­linj­en. Be­hand­le­de de Ha­zard, vil­le det nem­lig sam­ti­dig be­ty­de, at bel­gi­e­ren skul­le uden for ba­nen, før han måt­te kom­me tilbage i spil.

Naivt af læ­ge­sta­ben, men­te po­rtu­gi­se­ren.

Til gårs­da­gens ude­kamp mod Man­che­ster Ci­ty var Car­neiro og Fearn fjer­net fra bæn­ken, men li­ge lidt hjalp det. Chel­sea lig­ne­de et hold, der kun­ne træn­ge til lidt hånd­spå­læg­gel­se. I hvert så ’ The Blu­es’ me­re og me­re hjæl­pe­lø­se ud, jo fle­re gan­ge Ci­ty score­de.

Det he­le ram­le­de

Først figh­te­de ar­gen­ti­ske Ser­gio Agüero sig til et mål i Lon­don- hol­dets felt. Så blev Chel­seas bomstær­ke for­sva­rer Bra­nislav Iva­novic kyn­digt hånd­te­ret af Ci­tys dit­to Vin­cent Kom­pa­ny, der flot di­ri­ge­re­de et David Silva­hjør­ne­s­park i mål.

Og til sidst ram­le­de det he­le for Chel­sea, der med fem mi­nut­ter tilbage ik­ke kun­ne få bol­den ud af egen zo­ne.

Nor­malt ele­gan­te Cesc Fà­bre­gas valg­te, frem for at los­se bol­den ud af fa­re, at tjat­te den ud på kan­ten af fel­tet, hvor David Silva fik den un­der kon­trol. Silva spil­le­de den vi­de­re til Fer­nan­din­ho, som ud­pla­ce­re­de vi­ka­ri­en­de Chel­sea- må­l­mand As­mir Be­g­ovic.

Mourin­ho og de med­rej­sen­de fans kun­ne må­ben­de kig­ge op på må­l­tav­len, der vi­ste 3- 0 til Ci­ty. Et ’ falsk’ re­sul­tat, men­te Chel­sea- ma­na­ge­ren. Ik­ke de­sto min­dre be­ty­der det, at Chel­sea nu har

Her­over: blot ét po­int ef­ter de før­ste to run­der af årets Pre­mi­er League.

» Ét po­int ud af seks er bed­re end nul og dår­li­ge­re end to, « sag­de den po­rtu­gi­si­ske træ­ner ef­ter op­gø­ret til Sky Sports.

» Jeg er okay til ma­te­ma­tik. Gang 36 ( kam­pe tilbage i sæ­so­nen, red.) med tre, og jeg ved, hvor me­get det gi­ver. Jeg ved, at mester­ska­bet er me­re end ma­te­ma­tisk åbent. «

Vin­cent Kom­pa­ny ( tv) score­de for an­den kamp i træk og sad tungt på Chel­seas Die­go Cos­ta. En fru­stre­ret José

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.