En­gelsk lup på Vester­gaard

Jan­nik jag­tes af blandt an­dre Newcast­le fra den en­gel­ske Pre­mi­er League

BT - - TRANSFEROVERBLIK - Jan­nik Vester­gaard i du­el med Schal­kes Juli­an Drax­ler. OM­BEJ­LET Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: AFP

Der er stor in­ter­es­se for den dan­ske for­svars­spil­ler Jan­nik Vester­gaard, og U21- lands­hol­dets an­fø­rer har bej­le­re i den en­gel­ske Pre­mi­er League.

Her skul­le især Newcast­le væ­re klar på at hen­te den 23-åri­ge dan­sker, som eft er­hån­den har skabt sig et stort navn i tysk fod­bold.

Fle­re en­gel­ske me­di­er har dog og­så sat Jan­nik Vester­gaard i for­bin­del­se med Ever­ton, som an­gi­ve­ligt skul­le væ­re pa­rat til at sen­de i om­eg­nen af 75 mil­li­o­ner kro­ner af sted mod at få dan­ske­ren re­tur.

Men iføl­ge Jan­nik Vester­gaards nu­væ­ren­de klub, Wer­der Bre­men, har der ik­ke væ­ret et of­fi ci­elt bud fra Eng­land på den lange dan­sker.

» Vi har ik­ke mod­ta­get no- get bud på Jan­nik Ve st e r - gaard, og Jan­nik er en vig­tig spil­ler på vo r e s første­hold, « s i g e r Tho­mas Ei c h i n , der er s por t s - di­rek­tør i Wer­der Br e me n til det lo­ka­le me­die Krei­szei­tung Sy­ke.

Jan­nik Vester­gaard skift ede i ja­nu­ar må­ned til Wer­der Bre­men eft er fem år hos Bun­des­liga- kon­kur­ren­ter­ne fra TSG 1899 Hoff en­heim, hvor han fi k sit gen­nem­brud som fod- bold­spil­ler.

Skift et til Wer­der Bre­men har blot gjort Jan­nik Vester­gaard end­nu me­re om­bej­let, mens han med en stærk ind­sats un­der U21- EM i ju­ni må­ned gjor­de fi n re­k­la­me for sig selv som målsco­rer og an­fø­rer for Dan­mark.

En drøm

Men skal man tro Jan­nik Vester­gaard selv, så er han ik­ke på vej til at for­la­de Tys­kland og ryk­ke vi­de­re til den en­gel­ske Pre­mi­er League.

» Jeg ken­der in­tet til, at der skul­le væ­re in­ter­es­se for mig fra klub­ber i Eng­land, « fast­slår Jan­nik Vester­gaard til det sam­me ty­ske me­die.

Det er ik­ke før­ste gang, at Jan­nik Vester­gaard er ble­vet kon­fron­te­ret med in­teres­sen fra Eng­land.

Det sam­me ske­te al­le­re­de i maj må­ned i år, hvor for­svars­spil­le­ren og­så af­vi­ste, at han hav­de hørt no­get fra no­gen klub­ber.

Han er­kend­te dog, at et skift e til en­gelsk fod­bold vil­le væ­re en drøm for ham, hvis det en dag blev en re­a­li­tet.

» At spil­le i Eng­land er og­så en drøm, li­ge­som det er at spil­le i Bun­des­liga­en. Og hvis jeg en­der med at spil­le de næ­ste 10 år i Bun­des­liga­en så vil jeg og­så væ­re lyk­ke­lig, « sag­de han den­gang til avi­sen Bild.

Jan­nik er en vig­tig spil­ler på vo­res første­hold

Tho­mas Ei­chin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.