Hvor skal Magnus­sen kø­re løb?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA/ Grand Prix Pho­to

KEVIN MAGNUS­SEN GEN­TOG fre­dag over for en­gel­ske Au­tosport, dét han sag­de til BT tid­li­ge­re på som­me­ren: At han vil kø­re løb i 2016 - at han ik­ke igen vil la­de sig nø­je med en sæ­son som McLaren- Hon­das For­mel 1- re­ser­ve­kø­rer.

Det er helt rig­tigt set af un­ge Magnus­sen. Hvis han til­brin­ger end­nu en sæ­son på McLa­rens re­ser­ve­bænk, er kar­ri­e­ren gå­et de­fi - ni­tivt i stå.

Det er alt­så nemt at ind­se, at Kevin Magnus­sen skal kø­re løb i 2016. Det svæ­re er at se, hvor det skal fo­re­gå. Det åben­ly­se valg er na­tur­lig­vis For­mel 1, men hvis det skul­le glip­pe – hvil­ke mu­lig­he­der er der så?

Kevin Magnus­sen næv­ner selv den ame­ri­kan­ske In­dyCar- se­rie.

Her er der ta­le om et mester­skab i al­vor­lig kri­se, der i USA fuld­stæn­dig over­skyg­ges af NA­SCAR- se­ri­en. Og en kø­rer, der slut­te­de sit før­ste For­mel 1- løb på an­den­plad­sen, er åben­lyst ik­ke sat i ver­den for at kø­re om kap med in­ter­na­tio­na­le In­dyCar-no- ho­pers som Taku­ma Sa­to, Justin Wil­son og Ju­an- Pablo Mon­toya ( der al­le for længst er rø­get ud af For­mel 1) el­ler Car­los Mu­noz, Marco And­ret­ti, Scott Dixon og Gra­ham Ra­hal ( der af go­de grun­de al­drig fi k chan­cen i For­mel 1). KEVIN MAGNUS­SENS MA­NA­GE­MENT for­hand­le­de al­le­re­de op til den­ne sæ­son med In­dyCar- tea­met And­ret­ti Mo­tor­sport. For­hand­lin­ger­ne stran­de­de an­gi­ve­ligt på, at dan­sker­ne ik­ke i ti­de kun­ne fi nde den nød­ven­di­ge sponsor­o­p­bak­ning.

Si­den er And­ret­ti kom­met i øko­no­mi­ske pro­ble­mer – og at en kø­rer med Kevin Magnus­sens ta­lent, al­der og bag­grund over­ho- ve­det skal ha­ve pen­ge med for at kø­re In­dyCar un­der­stre­ger, hvor kri­se­ramt se­ri­en er.

Og selv­om be­lø­be­ne er be­ty­de­ligt min­dre, er jeg ban­ge for, at det bli­ver end­nu svæ­re­re at fi nde sponso­rer til In­dyCar end til For­mel 1. For hvor stor er in­teres­sen for en ame­ri­kansk se­kun­da- se­rie hos dan­ske fi rma­er? Hvor lø­be­ne ( hvis de over­ho­ve­det vi­ses i dansk TV) kø­res nat­ten til mandag? Hvor even­tu­el­le VIP- gæ­ster skal frag­tes over At­lan­ten? Hvor bi­ler­ne lig­ner no­get, der er ble­vet til overs i Dis­neyland? EN­DE­LIG ER DER det sik­ker­heds­mæs­si­ge aspekt. For Kevin Magnus­sens ge­ne­ra­tion af ra­cer­kø­re­re var Ju­les Bi­an­chis død for ny­lig et wa­keup- call, der un­der­stre­ge­de at For­mel 1 al­tid vil væ­re far­ligt. Men ri­si­ko­en er langt stør­re i In­dyCar, der spe­ci­elt på oval- ba­ner­ne vir­ker næ­sten lat­ter­ligt far­ligt i den­ne sæ­son. De ame­ri­kan­ske ba­ner er slet ik­ke på ni­veau med For­mel 1- ba­ner­ne, når det gæl­der sik­ker­hed – og i lø­bet af for­å­ret ud­vi­ste In­dyCars 2015- mo­del­ler en så mar­kant ten­dens til at ’ let­te’ og fl yve bag­læns gen­nem luft en, at kun mirak­ler sør­ge­de for, at in­gen kø­re­re kom til ska­de. DER ER ALT­SÅ man­ge go­de grun­de til, at jeg ik­ke an­ser In­dyCar for et for­nuf­tigt bud på en 2016- hjem­me­ba­ne for Kevin Magnus­sen. Og al­le an­dre se­ri­er – sport­s­vog­ne/ Le Mans, ja­pan­ske GT- el­ler for­mel- mester­ska­ber og lig­nen­de – er end­nu me­re gift for kar­ri­e­ren.

Kevin Magnus­sen skal kø­re for­mel 1- løb i 2016. Så sim­pelt er det.

PÅ SPID­SEN Kevin Magnus­sen skal kø­re løb i 2016 F1 er na­tur­lig­vis det op­lag­te valg Og der er in­gen for­nuft ige al­ter­na­ti­ver

In­dyCar- se­ri­en er ik­ke et se­ri­øst bud på Kevin Magnus­sens kom­men­de ar­bejds­plads.

PE­TER NY­GAARD,

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.