’ Nu skal vi til OL’

Til­freds­hed i den dan­ske lejr, da man nå­e­de me­dal­je­mål ved VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BADMINTON- VM Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

De dan­ske me­dal­je­håb blev ind­fri­et ved badminton- VM i in­do­ne­si­ske Ja­kar­ta, der i går blev run­det af. Blandt an­det med en respek­ta­bel dansk op­træ­den i da­medoub­le- fi­na­len.

Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl måt­te dog gi­ve fortabt og se gul­det gå til ki­ne­ser­ne Ti­an Qing og Zhao Yun­lei. Dan­sker­ne lag­de el­lers godt ud, da de snup­pe­de et ut­ro­lig tæt før­ste sæt med cif­re­ne 25- 23.

Men så tog ki­ne­ser­ne fat og vandt sik­kert an­det og tred­je sæt 21- 8, 21- 15.

Der­med glip­pe­de mu­lig­he­den for det før­ste dan­ske VM- guld i da­medoub­le. Pe­der­sen og Ryt­ter Juhl var dog fat­te­de ef­ter ne­der­la­get.

» Vi er helt vildt ær­ger­li­ge over ik­ke at bli­ve ver­dens­me­stre, men jeg er og­så me­ga­stolt af, at den her sølv­me­dal­je hæn­ger om min hals. Jeg tror ik­ke, der var man­ge, der på for­hånd hav­de spå­et, at vi vandt sølv i år, « sag­de Chri­stin­na Pe­der­sen til TV 2 ef­ter ne­der­la­get.

Dan­marks me­dal­je­høst ved årets VM blev der­med to. Da­medoub­lens sølv samt her­re­sing­le­spil­le­ren Jan Ø. Jør­gen­sens del­te bron­ze - der spil­les ik­ke om tred­je­plads, og der ud­de­les der­for to bron­ze­me­dal­jer.

Me­get flot spil

Sam­let set en god­kendt ind­sats for­tæl­ler land­stræ­ner Lars Uhre, da BT fan­ger ham på te­le­fon fra Ja­kar­ta.

» Vo­res mål­sæt­ning var tre me­dal­jepo­int, og det fik vi ( ét po­int for bron­ze og to for sølv, red.), så på det over­ord­ne­de plan er vi stol­te. Men der har væ­ret nog­le chan­cer, som vi ik­ke helt har for­val­tet, så der kun­ne ha­ve væ­ret me­re i det, hvis vi hav­de gre­bet chan­cen, « si­ger land­stræ­ne­ren med hen­vis­ning til blandt an­dre her­redoub­le- par­ret Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen, der ik­ke le­ve­de op til de­res an­den­se­ed­ning og røg ud i kvart­fi­na­len.

Team Dan­mark- di­rek­tør Lo­ne Hansen har fulgt med i dan­sker­nes kam­pe ved VM og er til­freds med det, hun har set.

» Der er ble­vet vist rig­tig flot spil. Især da­medoub­len i VM­fi­na­len er jo kæm­pe stort. Spil­ler­ne har vist nog­le rig­tig stær­ke og go­de tak­ter til VM, og der­for har vi sta­dig store for­vent­nin­ger til dem til OL, « si­ger hun.

Næ­ste år ven­ter OL i Rio - et stort mål for de dan­ske bad­min­ton­spil­le­re. Mål­sæt­nin­gen vil dog nok bli­ve la­ve­re end til det nu over­stå­e­de VM.

» I og med der til OL kun ud­de­les én bron­ze­me­dal­je, bli­ver det svæ­re­re. Man skal trods alt vin­de en kamp me­re for at få me­dal­je, « si­ger Lars Uhre.

I op­tak­ten til ver­dens­mester­ska­ber­ne i Ja­kar­ta har de dan­ske spil­le­re haft fo­kus på de til ti­der svæ­re for­hold i hal­len, som de dog kend­te på for­hånd. Til OL skal der spil­les i en hal, in­gen har spil­let i end­nu, så det bli­ver svært at for­be­re­de sig, for­tæl­ler land­stræ­ne­ren.

» Vi ved me­get lidt om den, men vi prø­ver at fin­de ud af så me­get som mu­ligt. Jeg tror, de sta­dig er i gang med at byg­ge den. «

Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl tab­te fi­na­len til Zhao Yun­lei og Ti­an Qing fra Ki­na. Men over­ord­net set nå­e­de det dan­ske VM- hold me­dal­je­må­let. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.