Mør­køv til Ka­tusha

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LET VALG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Fra et rus­sisk hold til et an­det. Cy­kel­ryt­te­ren Mi­cha­el Mør­køv skif­ter fra næ­ste sæ­son team Tin­koff- Saxo ud med et an­det rus­sisk stor­hold, Ka­tusha.

Mi­cha­el Mør­køv, som har kørt for Tin­koff- Saxo si­den 2009, hvor hol­det var i hæn­der­ne på Bjar­ne Ri­is, skal i den kom­men­de sæ­son væ­re hjæl­pe­ryt­ter for Ka­tus­has kap­ta­jn, Ale­xan­der Kri­stoff.

» Ef­ter syv år på det sam­me hold var det tid for mig at kom­me vi­de­re. Jeg hør­te, at Ale­xan­der Kri­stoff vil­le ha­ve mig på sit hold. I man­ge år har jeg drømt om at ar­bej­de for en ren sprin­ter, « si­ger Mi­cha­el Mør­køv i en pres­se­med­del­el­se og fort­sæt­ter:

» Jeg er selv hur­tig, men ba­re ik­ke hur­tig nok til at vin­de de store løb. Jeg vil ger­ne væ­re en del af et vin­den­de hold, og jeg fo­re­træk­ker at hjæl­pe en hold­kam­ma­ret til at vin­de en stor klas­si­ker end selv at vin­de et min­dre løb. Det var ik­ke svært at træf­fe det­te valg. «

30- åri­ge Mi­cha­el Mør­køv kør­te i 2012 Tour de Fran­ce for før­ste gang i sin kar­ri­e­re, og her lyk­ke­des det ham al­le­re­de på før­ste eta­pe at ero­bre den prik­ke­de bjerg­trø­je, og han har og­så vun­det en en­kelt eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña.

I sid­ste uge kør­te han så først over stre­gen på sid­ste eta­pe af Post Dan­mark Rundt, da Mat­ti Bres­chel få me­ter fra mål foræ­re­de hold­kam­me­ra­ten en eta­pe­sejr på Fre­de­riks­berg Al­lé.

Med den sejr i ba­ga­gen er det lyk­ke­des ham at sco­re en kon­trakt hos Ka­tusha.

I man­ge år har jeg drømt om at ar­bej­de for en ren sprin­ter

Mi­cha­el Mør­køv

Mi­cha­el Mør­køv kø­rer frem­over for Ka­tusha.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.