Ja, det vil ram­me kri­ger­ne

BT - - DEBAT - NA­SER KHA­DER Uden­rigs­ord­fø­rer ( K)

VI SKAL KUN straff e dem, der ta­ger der­ned for at kæm­pe med or­ga­ni­sa­tio­ner, der er på ter­r­or­li­sten. Det er jo ulov­ligt at ha­ve re­la­tio­ner til dem på den li­ste. Der­for skal det gø­res ulov­ligt at ha­ve no­get med de or­ga­ni­sa­tio­ner at gø­re. Hvis man kæm­per med dem, så skal ham­me­ren fal­de, og man skal ha­ve en hård straf på seks år og fra­ta­gel­se af even­tu­el op­hold­stil­la­del­se. Der er ik­ke no­gen, der ta­ger til Sy­ri­en el­ler Irak for at ta­ge på fe­rie. Der er et el­ler an­det for­mål med at ta­ge af sted. Der er ik­ke man­ge, der rej­ser af sted, men for de få, der gør, si­ger vi, at hvis man be­slut­ter det i dag, kan man ik­ke kom­me af sted i mor­gen. Hvis man har tænkt sig at ta­ge til Sy­ri­en, skal man med­dele det, og hvad for­må­let er med rej­sen. Vi skal ik­ke ram­me folk, der har ær­li­ge hen­sig­ter, el­ler folk, der kom­mer fra nog­le af de få fre­de­li­ge om­rå­der.

MÅ­LET ER AT van­ske­lig­gø­re det at ta­ge der­ned, gø­re det be­svær­ligt for dem og ha­ve over­blik over, hvem der er af sted, men og­så for at kun­ne rej­se sa­ger. Vi er et af de få lan­de, der al­drig rig­tig har haft sa­ger mod kri­ge­re, og vi har al­drig dømt no­gen. Med så­dan en lov vil det hjæl­pe ankla­ge­myn­dig­he­den med at rej­se sa­ger mod dem.

DET ER IK­KE sig­nal­po­li­tik. Det er død­sens al­vor. Det hand­ler om at fore­byg­ge. Det er en del af en bred vift e af man­ge ini­ti­a­ti­ver. Vi skal prø­ve at se på al­le hul­ler for at lø­se pro­ble­met. Man er naiv, hvis man tror, at det­te lov­for­slag er løs­nin­gen, men vi må gø­re det så be­svær­ligt for dem som mu­ligt, og det gør man ved at gø­re det dyrt for dem straff emæs­sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.