GUIDE Så­dan får du en ny vur­de­ring

BT - - PRIVATØKONOMI - Kil­de: Bo­li­us

Kon­takt dit re­al­kre­dit­sel­skab og for­klar, at du er in­ter­es­se­ret i en gen­vur­de­ring. Re­al­kre­dit­sel­ska­bet sen­der en ejen­doms­mæg­ler el­ler sin egen vur­de­rings­mand ud til dig. Det kan ta­ge op til et par uger af­hæn­gig af, hvor stor spids­be­last­ning der er på vur­de­rin­ger­ne, og hvor flek­si­bel du selv er i for­hold til at væ­re hjem­me og ta­ge imod. Vur­de­rin­gen af din bo­lig ta­ger ca. en halv til en hel ti­me. Her­ef­ter la­ver mæg­le­ren el­ler vur­de­rings­man­den en vur­de­ring af din bo­ligs fak­ti­ske salgs­pris og sen­der den til re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet. Ved et nyt mø­de med din bank­rå­d­gi­ver op­ly­ses du om den nye vur­de­ring, og I kan ta­ge en snak om en evt. lå­neom­læg­ning. Alt i alt ta­ger pro­ce­du­ren to- fi­re uger. Hvis du er in­ter­es­se­ret i at skif­te re­al­kre­dit­sel­skab, kan du be­de det nye sel­skab om at sen­de en mand ud. En gen­vur­de­ring er for det me­ste gra­tis, men det kan ske, at sel­ska­bet kræ­ver et ge­byr på mel­lem 1.000 og 2.000 kro­ner. Det­te er dog til for­hand­ling.

Dit re­al­kre­dit­sel­skab sen­der en ejen­doms­mæg­ler el­ler sin egen vur­de­rings­mand ud til dig. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.