Ni­cki Bil­le: Det kan bli­ve me­get bed­re

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Der er ble­vet sagt og skre­vet me­get om Ni­cki Bil­le, si­den han tid­li­ge­re på som­me­ren tøm­te fl asken med Evi­an- vand for i ste­det at stik­ke tæ­er­ne i Vester­ha­vet.

Den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber er re­tur­ne­ret til Su­per­liga­en eft er fem år i først Spa­ni­en og si­den Nor­ge og Frankrig. I dag har Es­b­jerg glæ­de af an­gri­be­ren, der er vendt hjem til Dan­mark bå­de for at få spil­le­tid, men og­så for at ko m m e tæt­te­re på sin fa­mi­lie.

» For mig hand­le­de det ik­ke som så­dan om at ven­de hjem, men om det sport­s­li­ge. Det kun­ne ha­ve væ­ret i Dan­mark el­ler an­det­steds. Men en stor fak­tor er selv­føl­ge­lig og­så, at jeg har en søn på fi re år. Det var hårdt ik­ke at se ham så oft e, « for­tæl­ler Bil­le om be­væg­grun­de­ne for re­tur­bil­let­ten til Su­per­liga­en.

Man skal ar­bej­de hårdt

Her har han fra start etab­le­ret sig som Es­b­jergs spy­d­spids, og det har han gjort med yd­myg­hed som et af de frem­me­ste vå­ben. For selv om Su­per­liga­en hver­ken har den span­ske el­ler fran­ske li­gas kva­li­tet, skal den ik­ke un­der­vur­de­res, un­der­stre­ger Bil­le.

» Det hand­ler om ik­ke at tro, at det er nemt, ba­re for­di man har væ­ret i ud­lan­det. For det er det be­stemt ik­ke. Man skal væ­re yd­myg og ar­bej­de hårdt. Det har ik­ke væ­ret svært at kom­me hjem, selv om den uden­land­ske men­ta­li­tet nok lidt me­re er mig, « for­kla­rer an­gri­be­ren.

Bil­le har da hel­ler ik­ke sco­ret eft er be­hag eft er sin hjem­komst. Tvær­ti­mod har han end­nu ik­ke haft held til at få net­te­ne til at

spr­æl­le

i fi sker­by­en. Og det gæl­der og­så dem på by­ens sta­dion. I ste­det har Bil­les før­ste tid på den jy­ske ve­st­kyst væ­ret præ­get af Ni­els Fre­de­rik­sens fy­ring og en sæ­son­start, der først i går bød på den før­ste sejr

» Den si­tu­a­tion, vi har væ­ret i med en fy­ret træ­ner og et po­int i fi re kam­pe be­vi­ser, at det ik­ke har kørt for hol­det. Spil­le­mæs­sigt har det væ­ret fi nt for mig, men jeg har ik­ke få­et sco­ret. Det har væ­ret okay, men det kan bli­ve me­get bed­re « , fast­slår Ni­cki Bil­le, der har gjort det man­ge gan­ge før i Su­per­liga­en.

Nu går han eft er at gø­re det igen.

Fo­to: Hen­ning Bagger og Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.