’ DER ER DO­PING I AT­LE­TIK’

Alt an­det vil væ­re naivt at tro, me­ner Dansk At­le­tik For­bunds di­rek­tør, Jakob Lar­sen. Men do­ping- uro­en ul­mer nu for al­vor her få da­ge før VM be­gyn­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DO­PING Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Dansk At­le­tik For­bund vil se for­an­drin­ger i top­pen af sporten, hvis tro­vær­dig­he­den skal red­des ef­ter nye do­ping­be­skyld­nin­ger træk­ker spor til top­pen. En enorm do­pings­kan­da­le er ved at rul­le sig ud min­dre end en uge før start­skud­det til VM i at­le­tik går. Den en­gel­ske avis The Sun­day Ti­mes skrev i går, at det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, IAAF, er un­der mi­stan­ke for at til­ba­ge­hol­de op­sigtsvæk­ken­de resultater fra en rap­port om do­ping.

Det er fi­re år si­den, at rap­por­ten blev ud­for­met, men of­fent­lig­he­den har end­nu ik­ke få­et ind­sigt i re­sul­ta­ter­ne, der er så om­fat­ten­de, at hver tred­je idræts­u­dø­ver fra hø­je­ste plan har in­drøm­met bru­gen af præ­sta­tions­frem­men­de stoffer. Cho­ke­ren­de tal, som al­le­re­de for år si­den blev bragt i New York Ti­mes.

» Den­gang var WA­DA ( det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, red.) ude at si­ge, at tal­le­ne ik­ke var til­stræk­ke­li­ge, at der skul­le yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser til, og at det så skul­le ske i IAAF- re­gi. Så det spørgs­mål, vi sid­der tilbage med nu, er, hvad er der sket de se­ne­ste to år? Og helt spe­ci­fikt om IAAF har gi­vet ad­gang til at­le­ter med hen­blik på op­føl­gen­de un­der­sø­gel­ser, el­ler har de mod­ar­bej­det det. Det er for os det helt af­gø­ren­de spørgs­mål i den her sag, « ly­der det fra di­rek­tør i Dansk At­le­tik For­bund, DAF, Jakob Lar­sen.

Rap­por­tens un­der­sø­gel­ser vi­ser, at et sted mel­lem 29 og 34 pro­cent af 1.800 del­ta­ge­re ved VM i at­le­tik i Syd­korea i 2011 har for­brudt sig mod do­pin­greg­ler­ne i en pe­ri­o­de på 12 må­ne­der op til af­vik­lin­gen af mester­ska­ber­ne.

Men for­sker­ne bag rap­por­ten, der er ble­vet fi­nan­si­e­ret med over en halv mio. kro­ner af WA­DA, har ik­ke måt­tet of­fent­lig­gø­re re­sul­ta­ter­ne, da de en må­ned ef­ter ind­sam­ling af da­ta skrev un­der på en for­tro­lig­hed­ser­klæ­ring, der gav dem tavs­heds­pligt.

» Rap­por­ten er ik­ke of- fent­lig­gjort, for­di IAAF blo­ke­rer den. Jeg tror, at de har in­ter­es­ser i WA­DA, og de har blo­ke­ret det he­le, « si­ger dok­tor Rolf Ul­rich, som er le­de­ren af forsk­nings­hol­det bag rap­por­ten.

Af­gø­ren­de næ­ste skridt Iføl­ge Jakob Lar­sen er det naivt af IAAF og WA­DA at tro, at de kun­ne læg­ge sa­gen på is ved at kø­be sig til tavs­hed.

» Jeg me­ner ik­ke, at der er no­gen, der kan væ­re i tvivl om - og hel­ler ik­ke var det for hver­ken to el­ler fi­re år si­den - at der er do­ping i at­le­tik. Hvis det er hen­sig­ten med tavs­heds­plig­ten, er det de­ci­de­ret naivt. Og jeg sav­ner svar på, hvad der er sket mel­lem WA­DA og IAAF de se­ne­ste to år. Hvad har agen­da­en væ­ret? «

Den kom­men­tar kom-

Det er næ­ste skridt, der bli­ver af­gø­ren­de for spor­tens tro­vær­dig­hed

Jakob Lar­sen, di­rek­tør for DAF

mer, ef­ter en tals­per­son fra WA­DA har for­kla­ret, at det er IAAF, som ik­ke har god­kendt of­fent­lig­gø­rel­sen af rap­por­ten. IAAF for­tæl­ler omvendt, at der sta­dig er sam­ta­ler med for­sker­hol­det og WA­DA om et tids­punkt for pu­bli­ce­ring af rap­por­ten. Nu vak­ler spor­tens tro­vær­dig­hed, og der skal hand­les nu, hvis at­le­tik­kens ry skal red­des.

» Det er næ­ste skridt, der bli­ver af­gø­ren­de for spor­tens tro­vær­dig­hed. De til­tag - hvis no­gen over­ho­ve­det - der sæt­tes i gang, når en ny præ­si­dent bli­ver valgt i den kom­men­de uge, bli­ver af­gø­ren­de for spor­tens frem­tid. Tal­le­ne over­ra­sker mig desvær­re ik­ke. Jeg har væ­ret en del af at­le­tik­ken si­den 1980er­ne, og det er ik­ke så­dan, at jeg nu bli­ver overrasket over, at der er do­ping i sporten. Så langt fra. Men det, der er i spil, er alar­me­ren­de. Er WA­DA r e nt f ak­tisk de­di­ke­ret på al­le ni­veau­er til at be­kæm­pe do­ping­sy n- der­ne, el­ler er det me­re in­ter­es­se­ret i blot at teg­ne et bil­le­de af en ren sport. Det er dét spørgs­mål, vi sid­der tilbage med. Er vi på al­le ni­veau­er eni­ge om, at det hand­ler om at få fat i nak­ken på dem, der sny­der. Og der vil jeg si­ge, at IAAF og i øv­rigt og­så WA­DA med de næ­ste træk har mu­lig­hed for at be­sva­re det spørgs­mål, « si­ger Jakob Lar­sen, der i af­tes rej­ste til Bei­jing, hvor der på en kon­gres lør­dag skal væl­ges en ny præ­si­dent for IAAF. Her vil han kon­fron­te­re IAAF med selv­sam­me spørgs­mål, for­tæl­ler han.

Uaf­hæn­gigt agen­tur

Ge­ne­relt har at­le­tik­ken væ­ret hårdt ramt af do­pings­kan­da­ler de se­ne­ste år. Nog­le af spor­tens stør­ste pro­fi­ler har al­le­re­de fle­re do­ping­dom­me bag sig, og do­pings­pø­gel­set rum­ste­rer overalt, hvor re­kor­der slås. Di­rek­tø­ren er der­for ik­ke i tvivl om, hvad han helt kon­kret øn­sker og for­ven­ter af en ny præ­si­dent.

» Først og frem­mest øn­sker vi et uaf­hæn­gigt an­tido­ping- agen­tur for at­le­tik­ken. Og det er blandt an­det for, at der ik­ke op­står de her mi­stan­ker om, at IAAF på den ene si­de be­kæm­per do­ping, mens de sam­ti­dig helst ik­ke vil ska­de de­res øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i sporten. Med et uaf­hæn­gigt an­tido­pin­ga­gen­tur kan vi mu­lig­vis nå et skridt i den ret­ning. Ny struk­tur, ny stra­te­gi og nye sank­tions­mu­lig­he­der er es­sen­ti­elt for at sporten kan kom­me vi­de­re. «

VM af­hol­des i Bei­jing fra 22. til 30. au­gust og kan føl­ges på DR3.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.