CASINOET’S RI­SI­KO – KUN­DENS GE­VINST

Ge­ne­rø­se bonus­ser – spil­ler­ne har lært at ud­nyt­te sy­ste­met

BT - - NYHEDER -

Her er den nye ud­vik­ling i spil­bran­chen.

Sam­ti­digt med at spil­le­fir­ma­er­ne til­by­der ge­ne­rø­se vel­komst­bonus­ser, har spil­ler­ne lært at ud­nyt­te sy­ste­met.

En dan­sker vandt for ny­lig 30.000 kro­ner – uden egen ind­sats. Spil­le­si­tet Ma­ri­a­ca­si­no. dk er hur­tigt ble­vet en fa­vo­rit blandt dan­sker­ne, og man for­står hur­tigt hvor­for. Kam­pen om kun­der­ne er ble­vet en guld­gru­be for spil­ler­ne, og Ma­ri­a­ca­si­no. dk er et af mar­ke­dets mest po­pu­læ­re. For at lok­ke nye kun­der til, gi­ver si­tet he­le 25 gra­tis ge­vin­st­chan­cer på spil­let Spi­na­ta Gran­de.

Får pan­ge af spil­le­fir­ma­et

Men det stop­per ik­ke der, ef­ter­som spil­le­fir­ma­et gi­ver yder­li­ge­re 100 free spins til de, som fo­re­ta­ger en ind­be­ta­ling. Så ven­ter des­u­den en ind­be­ta­lings­bonus på 100 % op til 3.000 kro­ner. Man får alt­så pen­ge af spil­le­fir­ma­et og gra­tis ge­vin­st­chan­cer – men det er ik­ke uden ri­si­ko for Ma­ri­a­ca­si­no. dk. Ved nær­me­re un­der­sø­gel­se vi­ser det sig, at spil­le-

fir­ma­et Ma­ria Ca­si­no ud­de­ler he­le 5.000 gevinster i ti­men. Des­u­den har Spi­na­ta Gran­de – spil­let, al­le får gra­tis ge­vin­st­chan­cer til – he­le 96,8 pro­cent te­o­re­tisk ge­vin­st­til­ba­ge­be­ta­ling til spil­ler­ne.

– Selv­føl­ge­lig er der ri­si­ci ved det­te med så høj til­ba­ge­be­ta­ling. Men vi ser, at det er me­get værds­at af vo­res kun­der, for­kla­rer en tals­per­son hos Ma­ri­a­ca­si­no. dk.

Vandt 30.000 uden ind­sats

Det er ble­vet no­get af et ” hul i sy­ste­met”, og sta­dig fle­re spil­le­re ind­ser, at man kan ud­nyt­te det­te. For ik­ke så læn­ge si­den be­nyt­te­de en dansk spil­ler si­ne free spins og vandt lidt. Med ge­vin­sten prø­ve­de han et an­det spil, og to run­der se­ne­re hav­de man­den 30.000 kro­ner på sin kon­to – uden no­gen ind­sats.

Net­op nu til­by­der spil­le­si­tet Ma­ri­a­ca­si­no. dk alt­så 25 free spins, som al­le mod­ta­ger ved blot at re­gi­stre­re sig. Fo­re­ta­ger man des­u­den en ind­be­ta­ling, får man yder­li­ge­re 100 free spins samt 100 % i vel­komst­bonus op til 3.000 kro­ner. Det in­de­bæ­rer, at man kan få i alt 125 gra­tis ge­vin­st­chan­cer og 3.000 kro­ner af spil­le­fir­ma­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.