. . . BENYT DIG AF SUPERTILBUDDET . . .

BT - - NYHEDER -

1 Tænd din mo­bil, tab­let el­ler com­pu­ter. 2 Log ind på www. ma­ri­a­ca­si­no. dk. 3 Re­gi­strér dig på om­kring et mi­nut. 4 Du har nu få­et 25 gra­tis run­der på ” Spi­na­ta Gran­de”. 5 Ved din før­ste ind­be­ta­ling får du yder­li­ge­re 100 ek­stra run­der plus 100 % i bonus op til 3.000 kro­ner.

VIL­KÅR FOR NYE KUN­DER

Din ind­be­ta­lings­bonus bli­ver ud­be­talt som bonus­pen­ge ved din før­ste ind­be­ta­ling. Gevinster vun­det med bonus­pen­ge el­ler med free spins er fort­sat bonus­pen­ge, og skal om­sæt­tes 30 gan­ge in­den for 60 da­ge før de kan ud­be­ta­les som kon­tan­ter.

Und­ta­gel­se: Di­na gevinster vun­det med di­ne re­gi­stre­rings free spins er fri af om­sæt­nings­krav og du kan hæ­ve even­tu­el­le gevinster med det­sam­me.

In­de e

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.