Em­beds­mænd sendt hjem

To fri­ta­get for tje­ne­ste eft er kri­tik fra kom­mis­sion. In­te­gra­tions­mi­ni­ster sto­ler sta­dig på em­beds­vær­ket

BT - - NYHEDER - Cathrine Bloch Ma­ja Ha­gedorn Hansen

SY­STEM­KRI­TIK

Der er ge­ne­relt in­gen grund til at tviv­le på det dan­ske em­beds­værk, og det æn­drer stats­lø­sesa­gen ik­ke på.

Det me­ner in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), eft er hun mandag har fri­ta­get to topem­beds­mænd fra tje­ne­ste på bag­grund af stats­lø­se­kom­mis­sio­nens be­ret­ning.

Be­ret­nin­gen ret­ter skarp kri­tik med tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef Cla­es Nilas og af­de­lings­chef Kim Lun­ding for de­res rolle i sa­gen om un­ge stats­lø­se palæsti­nen­se­re, der i en år­ræk­ke blev næg­tet stats­bor­ger­skab. Og selv­om det dan­ner gro­bund for end­nu en de­bat om em­beds­vær­ket, ser In­ger Støj­berg in­gen grund til at tviv­le på em­beds­mæn­de­nes rolle ge­ne­relt.

» Jeg me­ner ge­ne­relt set, at vi har et rig­tig godt em­beds­værk, og jeg har me­get stor til­tro til em­beds­mæn­de­ne. Men det er klart, at når der bli­ver be­gå­et fejl, vil der kom­me kon­se­kven­ser, « si­ger hun.

Rønn går fri

Stats­lø­se­kom­mis­sio­nen har un­der­søgt, hvem der hav­de an­sva­ret for, at palæsti­nen­se- re i pe­ri­o­den 2004- 2010 blev næg­tet dansk stats­bor­ger­skab i strid med FN- kon­ven­tio­ner. Kom­mis­sio­nen fi nder ik­ke grund­lag for at stille tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Birthe Rønn Hor­n­bech ( V) til an­svar. Pi­len pe­ger på em­beds­vær­ket.

I 2008 blev em­beds­mæn­de­ne i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et op­mærk­som­me på, at sags­be­hand­lin­gen ske­te i strid med kon­ven­tio­ner­ne, men al­li­ge­vel fort­sat­te prak­sis frem til 2010. Der­for me­ner stats­lø­se­kom­mis­sio­nen, at de to topem­beds­mænd ’ har be­gå­et for­se­el­ser af en så­dan grov­hed, at der er grund­lag for, at de dra­ges til an­svar’.

Bå­de SF og En­heds­li­sten ef­ter­ly­ser en de­bat om kul­tu­ren øverst i eta­ten .

» Vi skal ha­ve en dis­kus­sion om, hvad man vil gø­re for ik­ke igen at hav­ne i så­dan en si­tu­a­tion, hvor man har så skø­de­s­løs en om­gang med kon­ven­tio­ner, « si­ger En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen, der får op­bak­ning fra SFs grup­pe­for­mand Jo­nas Da­hl, som fo­re­slår en whi­st­le­blower­ord­ning.

» Så und­går vi, at em­beds­vær­ket med fuldt for­sæt kan over­træ­de al­le lov­giv­nin­ger. Det er sim­pelt­hen ik­ke ac­cep­ta­belt, hvis det fo­re­går, « si­ger han.

STATS­LØ­SE- SA­GEN 2004 stram­me­de den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring kra­ve­ne til at bli­ve dansk stats­bor­ger. Her­eft er blev al­le an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab be­hand­let ens – og­så stats­lø­ses.

var i strid med to FN­kon­ven­tio­ner, der gi­ver stats­lø­se ret til stats­bor­ger­skab i det land, de er født i, uafh æn­gigt af lan­dets nor­ma­le krav for at ud­ste­de et pas.

un­ge stats­lø­se fi k der­med i en år­ræk­ke fra 2004 til 2010 ube­ret­ti­get af­slag på de­res an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab, og det blev em­beds­vær­ket i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et op­mærk­som på i 2008.

sad Birthe Rønn Hor­n­bech ( V) som in­te­gra­tions­mi­ni­ster, og hun blev ori­en­te­ret af si­ne em­beds­mænd om de ube­ret­ti­ge­de af­slag på de stats­lø­ses an­søg­nin­ger om stats­bor­ger­skab. Al­li­ge­vel fort­sat­te den for­ker­te prak­sis helt frem til 2010.

Rønn Hor­n­bech hav­de nem­lig sat sig for at un­der­sø­ge, hvor­dan vo­res nor­di­ske na­bo­er for­holdt sig i lig­nen­de sa­ger, og de ver­se­ren­de sa­ger blev ik­ke sat i be­ro.

sidst i 2010 tog Birthe Rønn Hor­n­bech ini­ti­a­tiv til at æn­dre sags­be­hand­lin­gen i over­ens­stem­mel­se med FN- kon­ven­tio­ner­ne, og hun ori­en­te­re­de Fol­ke­tin­gets Ind­føds­rets­ud­valg om sa­gen.

fi k nys om sa­gen, og i 2011 rul­le­de dag­bla­det In­for­ma­tion he­le aff æren ud i en ar­ti­kel­se­rie. Af­slø­rin­ger­ne før­te i sid­ste en­de til, at Birthe Rønn Hor­n­bech mi­ste­de sin post som in­te­gra­tions­mi­ni­ster.

IDet

Fle­re

Her

Birthe

Først

Pres­sen

Stats­mi­ni­ste­ren,

der og­så den­gang var Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), ned­sat­te i au­gust 2011 stats­lø­se­kom­mis­sio­nen til at af­dæk­ke for­lø­bet og få kort­lagt, hvem der hav­de an­sva­ret for den for­ker­te be­hand­ling af de stats­lø­ses sa­ger.

Det be­skid­te va­ske­tøj fra Løk­ke- re­ge­rin­gen i år 2008 har nu ført til hjem­sen­del­se af to højt­pla­ce­re­de em­beds­mænd i In­ger Støjbergs in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­um. Stor­va­sken i form af stats­lø­se­kom­mis­sio­nen blev iværk­sat af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.