Ja, vi skal hjæl­pe – ik­ke straff e

BT - - DEBAT - HEN­RIK RIN­DOM

Over­læ­ge og eks­pert i rus­mid­ler

den bre­de be­folk­ning en fal­den­de ten­dens til brug af hår­de stoff er, mens hash- for­bru­get er svagt vok­sen­de. Det bil­le­de gør sig gæl­den­de i he­le Eu­ro­pa, men vi ved kun spora­disk, hvad der sty­rer de her mar­keds­me­ka­nis­mer. Men en ting er sik­kert – det skyl­des ik­ke po­li­ti­ind­sat­sen. Men det ene­ste, vo­res kæ­re po­li­ti­ke­re kan tæn­ke på, er øge­de po­li­ti­ind­sat­ser, for­di det ap­pel­le­rer til den bre­de del af be­folk­nin­gen. Det er fortviv­len­de. Po­li­ti-

VI SER I

ker­ne må se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne – og si­den has­hen kom til Dan­mark, har vi kun set en stig­ning.

vo­res hold­ning til, hvor­dan vi an­gri­ber stoff er. Portu­gal har la­vet en ge­ne­rel le­ga­li­se­ring af al­le stoff er til eget for­brug, men til gen­gæld har de ind­ført en ord­ning, der be­ty­der, at bli­ver man ta­get med et stof på sig fl ere gan­ge, så er straff en i gå­seøj­ne, at man skal hen­ven­de sig hos en per­son som mig til en snak om, hvad de her stoff er gør ved dig, og hvad du sær­ligt skal pas­se på med. Det er me­re kon­struk-

VI MÅ GENOVER­VE­JE

tivt, at de får et mø­de mig, end at de får ud­stuk­ket en bø­de. I ste­det for at mø­de folk med staf og sank­tio­ner, må vi mø­de dem med hjælp, for­di kon­se­kven­ser­ne af stoff er­ne er så vold­som­me. Vi må ska­be en re­la­tion og gi­ve dem for­nuft ig vej­led­ning til ska­de­re­du­ce­ring.

til­ba­ge­ven­den­de ar­gu­ment, at en li­be­ra­li­se­ring vil fø­re til et øget stoff or­brug. Og det vil må­ske ha­ve en form for nyheds­in­ter­es­se for un­ge, at de plud­se­lig må ta­ge no­get, de ik­ke måt­te tid­li­ge­re. Men Portu­gal har ik­ke kon­sta­te­ret stig­nin­ger.

DET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.