Nej, vi skal be­skyt­te bor­ger­ne

BT - - DEBAT - MET­TE ABILD­GAARD

Retsord­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

til­hæn­ger af at le­ga­li­se­re hver­ken hår­de el­ler blø­de stoff er. Hel­ler ik­ke selv­om det skul­le væ­re til eget for­brug. Stoff er kan ha­ve store kon­se­kven­ser for men­ne­sker, og­så selv­om man kun prø­ver det en en­kelt gang. Du kan så­gar ri­si­ke­re at kom­me i livs­fa­re, hvis du re­a­ge­rer vold­somt på det. I nog­le få til­fæl­de har sta­ten et an­svar for at be­skyt­te si­ne bor­ge­re imod at træff e nog­le ek­stremt dum­me be­slut­nin­ger. Og det her er et af de få til­fæl­de. Nog­le

JEG ER IK­KE

un­ge sy­nes for ek­sem­pel og­så, at det er fedt at ri­de på ta­ge­ne af to­ge­ne, men det er og­så for­budt, for­di det er til fa­re for de­res liv og hel­bred. Det sam­me gør sig gæl­den­de med narko­ti­ka.

fal­li­ter­klæ­ring af di­men­sio­ner at slå ud med ar­me­ne og kon­sta­te­re, at ind­sat­sen har slå­et fejl, og så el­lers ba­re gi­ve frit lej­de til, at folk kan ind­ta­ge de stoff er, de vil. Så tør jeg ik­ke tæn­ke på, hvor galt det kan gå. Jeg tror, at un­ge for­står, at det er ulov­ligt af en grund: nem­lig for­di det er ek­stremt far­ligt. Og det er klart, at

DET ER EN

det må ha­ve nog­le kon­se­kven­ser at bry­de loven, li­ge­som hvis du går over for rødt – så ko­ster det en bø­de. Men bø­de­straff en må selv­føl­ge­lig ik­ke stå ale­ne, så vi ik­ke på an­den vis for­sø­ger at hjæl­pe de her un­ge men­ne­sker. Det er klart, at man al­tid skal gå på to ben, men jeg ken­der ik­ke spe­ci­fi kt til for­sø­ge­ne i Portu­gal.

sæt­te ind over for øget op­lys­ning om stoff er til un­ge i ek­sem­pel­vis sko­ler­ne og gym­na­si­er­ne – må­ske fl yt­te no­get af fo­kus fra al­ko­hol over mod hash og stoff er i ste­det for.

VI SKAL HEL­LE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.