Den sven­ske tryk­ko­ger

ME­NER

BT - - DEBAT -

For­ri­ge mandag blev to sa­ge­s­lø­se per­so­ner - en mor og hen­des søn - stuk­ket ned og dræbt i Ikea i den sven­ske by Västerås. To mænd fra et nær­lig­gen­de asyl­cen­ter blev umid­del­bart eft er udå­den va­re­tægts­fængs­let som mistænk­te for over­fal­det. DEN ENE AF mæn­de­ne stod iføl­ge op­lys­nin­ger i den sven­ske avis Aft on­bla­det til at bli­ve ud­vist af Sve­ri­ge. No­get nær­me­re om et mo­tiv til dobbeltdrabet er ik­ke kom­met frem. Men re­ak­tio­ner­ne har al­li­ge­vel væ­ret me­get vold­som­me i ugens løb. Ha­de­ful­de yt­rin­ger på so­ci­a­le me­di­er over for ind­van­dre­re væl­te­de frem i Sve­ri­ge og blev top­pet med, at stør­re mæng­der brand­bar væ­ske for­le­den blev fun­det i til­knyt­ning til det om­tal­te asyl­cen­ter. Det bli­ver eft er­for­sket som mu­lig for­be­re­del­se til mord­brand. NU SKAL MAN ik­ke over­dri­ve be­tyd­nin­gen af få ga­le men­ne­skers værk, men der er man­ge tegn i Sve­ri­ge på, at bro­der­lan­det er på be­kym­ren­de selv­de­struk­tiv kurs. Bun­det op på to for­hold: Sve­ri­ges me­get åb­ne po­li­tik over for ind­van­dre­re og asylan­sø­ge­re. Og et nær­mest to­talt fra­vær af en kri­tisk de­bat om sam­me em­ne i sven­ske me­di­er og svensk po­li­tik. Ri­si­ko­en for at bli­ve stemp­let som ra­cist, hvis man er skep­tisk el­ler ban­ge for kon­se­kven­ser­ne af ind­van­drin­gen, er over­hæn­gen­de. Ik­ke un­der­ligt at det ug­le­se­te par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har op­le­vet stor frem­gang si­den det sven­ske valg. MEN NO­GET ER ved at æn­dre sig. Se­ne­st har ven­stre­fl øjs- iko­net og kri­mi­for­fat­te­ren Jan Guillou skre­vet en kras kronik om, at det ik­ke går læn­ge­re at ig­no­re­re, hvor­dan man­ge pi­ger og kvin­der i de luk­ke­de mus­lim­ske pa­ral­lel­sam­fund bli­ver un­der­trykt og tyran­ni­se­ret. Lå­get er ved at let­te på den sven­ske tryk­ko­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.