LAD NU BØR­NE­NE OM AT GÅ I SKOLE ’’

Sko­lebør­ne­ne er i gang igen. Og skal de ik­ke ha­ve fred til det i ste­det for dis­kus­sion om lange sko­le­da­ge?

BT - - DEBAT -

An­tal­let af ti­mer i fol­ke­sko­len er eks­plo­de­ret med re­for­men. El­ler skul­le man kal­de det lek­tio­ner, for en klok­ke­ti­me er i den sam­men­hæng ik­ke, hvad den har væ­ret. Og skul­le vi så ik­ke i ste­det kig­ge på, hvor­når bør­ne­ne får fri. Så­dan cir­ka om­kring klok­ken 15 i 7. klas­se går vel an, hvis de og­så har få­et la­vet de fl este af de­res lek­tier i ca­fe­en in­den. I grove træk. JO, SKO­LE­DA­GE­NE ER ble­vet læn­ge­re. Nog­le ek­semp­ler de se­ne­ste uger de­mon­stre­rer en skæv­hed i for­hold til fri­tids­in­ter­es­ser og ind­byg­get fy­sisk træt­hed i for­hold til da­ge, der måt­te min­de om over­ar­bej­de for de­res for­æl­dre. Det skal der vel ret­tes op på. Ik­ke mindst lo­kalt. Og der skal vel­sag­tens og­så ar­bej­des lidt på, at bå­de mo­ti­va­tion og fag­lig stolt­hed ven­der tilbage i læ­rer­stan­den, så hver en­kelt ik­ke lø­ber skri­gen­de ud over kom­mu­ne­græn­sen og væk fra ka­te­de­ret til evig tid. Se­ne­st går mel­din­ger­ne på, at re­k­rut­te­rin­gen af skole­le­de­re er alar­me­ren­de, for­di fær­re og fær­re skal ny­de no­get af den tjans. FOL­KE­SKO­LERE­FOR­MENS læn­ge­re sko­le­da­ge sy­nes li­ge­frem at væ­re kom­met bag på ad­skil­li­ge af de po­li­ti­ke­re, der har lagt stem­me til den. Og nu hvor re­a­li­te­ter­ne ud­spil­ler sig i mor­gen- og eft er­mid­dags­ru­ti­ner­nes hver­dag, har det gå­et hedt for sig på so­ci­a­le me­di­er. Ik­ke mindst hos dem, der var mod­stan­de­re he­le vej­en igen­nem. BLANDT AN­DRE LI­BE­RAL Al­li­an­ces par­ti­boss An­ders Samu­el­sen, der på Fa­ce­book har delt en Ber­ling­s­ke- gra­fi k med sta­ti­stik, som vi­ser tu­sind­vis af fl ere ti­mer på ske­ma­et til dan­ske børn sam­men­lig­net med lan­de som Eng­land, Tys­kland, Fin­land, Nor­ge og Sve­ri­ge. Det op­slag er ind­til vi­de­re delt fl ere end 12.000 gan­ge. Igen må­ske på sin plads at kig­ge på, hvor­når un­ger­ne får fri, lek­tie­byr­de, fag­lig­hed og ind­hold i det he­le ta­get. NO­TE­RE­DE MIG I øv­rigt på for­æl­dre­in­tra, at der i SSP- re­gi - det med skole, so­ci­al­væ­sen og po­li­ti - er ske­ma­sat be­søg om ” di­gi­tal ad­færd” i ugens løb. Må­ske på ti­de at op­hø­je so­ci­a­le me­di­er til et de­ci­de­ret sko­le­fag. El­ler ind­fø­re en ti­mes frit slag på snap­chat, ask og Fa­ce­book om da­gen, så den ik­ke fø­les end­nu læn­ge­re i længs­len eft er at kom­me hjem og on­li­ne over ostema­den klok­ken Hvad bli­ver det af­gø­ren­de for til­de­lin­gen, og kan et lil­le land som Dan­mark over­ho­ve­det stille no­get op over­for bjør­nen i øst? kvart over fi re og af sted til fod­bold, hånd­bold, skat­ing el­ler stra­maj. NÅ, MEN EL­LERS når de vel at høv­le tids­linj­en igen­nem på et frik­var­ter. Op­ret­te 15 Fa­ce­book- grup­per og luk­ke dem igen in­den spi­se­frik­var­te­ret. Må­ske en del af dem og­så er fal­det over Samu­el­sens sort- hvi­de ud­læg­ning sam­me sted. Delt den har de næp­pe. De le­ver de­res eget travle liv. HELT ÆR­LIGT, LAD nu un­ger­ne om at gå i skole. Stop li­ke- huntin­gen på de­res be­kost­ning. Og lad læ­rer­ne kon­cen­tre­re sig om at læ­re dem no­get. Få ret­tet op på de vær­ste skæv­he­der på ske­ma­er­ne. Så ser vi, hvor galt det står til næ­ste som­mer. El­ler om to som­re. Pisa- un­der­sø­gel­ser vil sik­kert igen ka­ste en synd­fl od af be­kym­ring af sig. El­ler og­så vil de ik­ke. BØRN OM­STIL­LER SIG. Og over­le­ver så­mænd nok og­så, at de, oh ve og skræk, skal gå i skole kl. 8- 15. Så hel­le­re nog­le fl ere mo­ne­tos til læ­re­re, skole­le­de­re, ren­gø­ring af toilet­ter og ved­li­ge­hold af byg­nin­ger end end­nu en hund­e­dyr re­form af re­for­men for de voks­nes skyld...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.