Er vi ble­vet for hår­de til at døm­me, når un­ge kvin­der bli­ver mødre?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.05 UN­GE MØDRE ER GO­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.38 FÅ ET SO­LIDT FOR­HOLD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.04 DET ER IK­KE NYT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.10

Nej,

mo­der­skab kræ­ver liv­ser­fa­ring

Ja,

un­ge mødre er mindst li­ge så go­de

5.117 stem­mer på bt. dk

MO­DEN­HED HAR EN AL­DER

Karsten Næsby Pe­der­sen

Mo­den­hed har alt­så en al­der. Des­u­den har voks­ne kvin­der med stør­re sand­syn­lig­hed en ud­dan­nel­se, sta­bilt job, sta­bilt for­hold til de­res kæ­re­ste el­ler mand. Jeg har selv set utal­li­ge ek­semp­ler på, at folk får børn, før de er klar. Det en­der hur­tigt med, at fa­de­ren skri­der, og mo­de­ren en­der 10 år på off ent­lig for­sør­gel­se.

Lil­ly Hansen

Un­ge mødre ta­ger det me­get na­tur­ligt. Æl­dre mødre har tit læst for man­ge bø­ger om børn og tror, at alt kan ske­malæg­ges. Oft e er spørgs­må­let fra æl­dre mødre: hvor me­get har mit barn spist, og hvor me­get har det so­vet? Kig dog på bar­net.

Ca­ri­na Ma­le­ne Pe­der­sen

Jeg har som så­dan ik­ke no­get imod en ung mor. Det, jeg har no­get imod og fak­tisk me­get imod, er dem, der væl­ger at få barn eft er en smut­ter i by­en og net­op ik­ke har en fast kæ­re­ste, som de har byg­get et so­lidt for­hold til, som kan bæ­re den ud­for­dring, det er at få et barn. Plus dem, der væl­ger barn for egen skyld og ik­ke for beg­ge par­ters skyld.

Re­nee Vej­birk

Un­ge mødre er al­tid ble­vet dømt hårdt. Jeg var 17, da jeg for 33 år si­den fød­te min søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.