Dansk mi­li­tær skal gen­tæn­kes

BT - - DEBAT -

Med Ruslands an­nek­te­ring af Krim og age­ren i Ukrai­ne står det klart, at trus­len fra øst ik­ke læn­ge­re kan neg­li­ge­res. (...) I prak­sis be­ty­der det, at Na­tos med­lem­slan­de og­så for­ven­tes at kun­ne yde et bi­drag til det klas­si­ske ter­ri­to­ri­al­for­svar. Med sin stra­te­gi­ske placering er det hæ­vet over en­hver tvivl, at Dan­mark vil bli­ve ind­dra­get.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.