En dyr og dår­lig fol­ke­sko­le

BT - - DEBAT -

Fol­ke­sko­len ko­ster me­re end i de fl este sam­men­lig­ne­li­ge lan­de. Den er dår­lig, for­di alt for man­ge for­la­der fol­ke­sko­len uden helt ba­sa­le fær­dig­he­der i dansk og reg­ning. Fol­ke­sko­len ev­ner hel­ler ik­ke i til­stræk­ke­lig grad at gi­ve et fag­ligt løft til ele­ver fra hjem med sva­ge for­ud­sæt­nin­ger. Det er el­lers et af de vig­tig­ste ar­gu­men­ter for at ha­ve en fol­ke­sko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.