DE BORGERL

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

SOM­MER­GRUP­PE­MØ­DE

Li­be­ral Al­li­an­ces le­der An­ders Samu­el­sen har be­fa­let si­ne 12 med­lem­mer af fol­ke­tings­grup­pen at ind­le­de en fri­heds­kamp mod det, man kal­der for sta­tens alt for stram­me sty­ring af bor­ger­nes liv.

På par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i Sla­gel­se i we­e­ken­den de­fi­ne­re­de man fem ind­sats­om­rå­der som den bor­ger­li­ge vær­di­kamp skal ret­tes mod.

Man vil rul­le de­le af den ny fol­ke­sko­lere­form tilbage, for­di ele­ver­nes sko­le­dag er ble­vet alt for lang. Den fra­ta­ger for­æl­dre­ne tid med bør­ne­ne.

Man vil af­skaf­fe li­cen­sen til Dan­marks Ra­dio og gi­ve se­er­ne og lyt­ter­ne mu­lig­hed for selv at teg­ne abon­ne­ment på ud­valg­te de­le af DRs man­ge ka­na­ler og pro­gram­til­bud.

Over­re­gu­le­rin­gen af land­bru­get skal stop­pes.

Skat­ten på bi­ler skal væk, og grund­skyl­den fjer­nes.

Me­re magt til bor­ger­ne

Hvor­for er det vær­di­kamp, An­ders Samu­el­sen?

» Det gi­ver den en­kel­te bor­ger et stør­re rå­de­rum selv og for­hin­drer sta­ten i at be- stem­me, hvad du skal. I dag be­stem­mer sta­ten re­elt, at du skal kø­re i en gam­mel og dår­lig bil, for­di du ik­ke har råd til en for­nuf­tig bil, som sven­sker­ne har. Du skal be­gyn­de med at be­ta­le 2.400 kr. til Dan­marks Ra­dio, selv om du ik­ke gi­der at se på det. Og

LA’s MÆR­KESA­GER 1: En re­vi­sion af fol­ke­sko­lere­for­men 2: Min­dre over­re­gu­le­ring af det pri­va­te ar­bejds­mar­ked 3: Fjer­nel­se af re­gi­stre­rings­af­gif­ten 4: Min­dre grund­skyld 5: Af­skaf­fel­se af DR- li­cen­sen du skal be­ta­le så me­get i bo­ligskat­ter, at du må­ske en­der med ik­ke at ha­ve råd til at bli­ve bo­en­de i det hus, som du al­le­re­de har købt og be­talt, « si­ger han.

An­ders Samu­el­sen be­grun­der de fem punk­ter med, at han er træt af, at sta­ten ’ over­sty­rer’ bor­ger­ne. Sær­ligt opkræv­nin­gen af li­cen­sen til Dan­marks Ra­dio bur­de ud­lø­se et fol­ke­ligt op­rør, me­ner han.

» Kom­mer man rundt i re­sten af ver­den, er det gan­ske van­ske­ligt at ta­le om yt­rings­fri­hed og de­mo­kra­ti, når vi selv tvangs­opkræ­ver pen­ge af bor­ger­ne til et be­stemt me­di­e­valg - i det­te til­fæl­de Dan­marks Ra­dio - så det kan ud­kon­kur­re­re pri­va­te me­di­er. Det er slet ik­ke no­get, man kan for­kla­re un­ge men­ne­sker i dag. For 40 år si­den kun­ne man leve med det. Men i dag er un­ge men­ne­skers me­di­e­valg helt an­der­le­des, og det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at man skal gø­re dem til kri­mi­nel­le, for­di de fra­væl­ger li­cen­sen. Det skal vi ta­ge et op­gør med, « si­ger An­ders Samu­el­sen.

Kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen

Han klan­drer re­ge­rin­gen for at væ­re for lidt am­bi­tiøs, når det gæl­der re­gi­stre­rings­af­gif­ten på bi­ler.

» Ven­stre vil re­elt kun om- læg­ge den. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at sta­ten skal be­stem­me, hvil­ket kø­re­tøj vi skal kø­be og tvin­ge os til at væl­ge en bil med rin­ge sik­ker­hed. Hvor­for kø­re i Fol­ke­vogn, når vi bur­de kø­re i Vol­vo, og når Sve­ri­ge kan und­væ­re re­gi­stre­rings­af­gif­ten, må det og­så væ­re mu­ligt i Dan­mark, « si­ger An­ders Samu­el­sen.

Det ly­der som frem­tids­mu­sik. Kan du love, at I kan gen­nem­fø­re det?

» Vi har få­et 7,5 pct. af stem­mer­ne, og jeg mær­ker at vi har skabt grø­de for en for­an­dring, som ik­ke har haft spi­re i Dan­mark i man­ge år. Der­for tror jeg, at vi kom­mer til at flyt­te de her ting i de kom-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.