Am­mitzbøll fik bøf galt i hal­sen: ’ Jeg var ved at bli­ve kvalt’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

men­de år, « si­ger han.

Han ser Li­be­ral Al­li­an­ces rolle på Chri­sti­ans­borg som et par­ti, der rej­ser en de­bat om de ’ umu­li­ge’ for­slag, som in­gen an­dre par­ti­er vil hø­re ta­le om.

Fø­ler sig an­er­kend­te

Li­be­ral Al­li­an­ce har net­op fejret sin syv års fød­sels­dag, og han me­ner selv, at han kan mær­ke et skif­te i folks syn på par­ti­et.

» Før for­søg­te man­ge at skam­me os ud af de­bat­ten og be­trag­te­de os som on­de men­ne­sker. Nu an­er­ken­der man vo­res stem­me i de­bat­ten, si­ger han.

FØRSTE­HJÆLP

Li­be­ral Al­li­an­ces el­lers alt an­det end mund­lam­me po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll blev for en kort stund tavs, da han for ny­lig un­der ind­ta­gel­sen af en bøf var tæt på at bli­ve kvalt.

Nær­dødop­le­vel­sen ind­traf på det gam­le mis­sions­ho­tel Stel­la Ma­ris i Svend­borg, hvor et ani­me­ret sel­skab fejre­de An­ders Samu­el­sens 48 års fød­sels­dag med en god mid­dag.

» Så sad vi og spi­ste, og plud­se­lig fik jeg et styk­ke kød galt i hal­sen, « for­tæl­ler Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Han prø­ve­de at ho­ste og rej­ste sig op og stam­pe­de i gul­vet. Så for­søg­te han at stik­ke to fin­gre i hal­sen, men kun­ne ik­ke få fat i kød­klum­pen.

» Jeg blev ramt af et vist ube­hag, « si­ger han med et skævt smil.

Samu­el­sens æld­ste søn Mik­kel re­a­ge­re­de hur­tigt. Han løb rundt om bor­det, greb fat i Si­mon Emil Am­mitzbøll og la­ve­de en så­kaldt heim­lich ma­nøv­re på ham.

Med et greb rundt om ma­ven på den gis­pen­de po­li­ti­ker slog han ham hårdt i ma­ven li­ge un­der lun­ger­ne.

» Vuk, sag­de det, og fem­te gang kom kødstyk­ket op. Men han fort­sat­te, og så sag­de jeg til ham, at han fak­tisk godt må stop­pe nu, « si­ger Si­mon Emil Am­mitzbøll, der be­skri­ver sce­nen som ret vold­som.

» Jeg var ved at bli­ve kvalt. Det var en gan­ske ud­mær­ket bøf, som jeg åben­bart ik­ke hav­de tyg­get grun­digt nok, « for­kla­rer han.

» Ved si­den af mig sad Thyra Frank. Hun er gam­mel sy­geple­jer­ske og hav­de al­le­re­de pud­set kni­ven og var pa­rat til at læg­ge et kirur­gisk snit i hal­sen på mig, « si­ger han.

Da det var over­stå­et, sat­te den po­li­ti­ske ord­fø­rer sig ned igen, løf­te­de glas­set mod Mik­kel og sag­de » tak for­di du red­de­de mit liv. «

Hvor­ef­ter det cho­ke­re­de sel­skab brød ud i lat­ter.

Li­be­ral Al­li­an­ce blæ­ser til borgerlig vær­di­kamp. Fra ven­stre mod høj­re er det fi­re af par­tiets fol­ke­tings­med­lem­mer: Me­re­te Ri­isa­ger, An­ders Samu­el­sen, Si­mon Emil Am­mitzbøll og Met­te Bo­ck. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.