Ben­zin­pris un­der 10 kro­ner li­te­ren

De store pris­dyk på olie på de in­ter­na­tio­na­le råva­re­mar­ke­der sen­der pri­sen på ben­zin ned un­der magisk græn­se her­hjem­me

BT - - NYHEDER - Det bli­ver bil­li­ge­re at fyl­de tan­ken. Lars Erik Sko­v­gaard Fo­to: Ka­s­pars Grin­valds

BRÆND­STOF

Pum­pe­pri­sen på ben­zin med et ok­tan­tal på 95 er igen un­der magi­ske ti kro­ner li­te­ren fle­re ste­der i Dan­mark.

Og­så i be­gyn­del­sen af året var pri­sen på ben­zin kortva­rigt un­der ti kro­ner li­te­ren, mens el­lers er det den la­ve­ste pris i fle­re år og to kro­ner la­ve­re end de tæt ved 12 kro­ner per li­ter, som pri­sen på ben­zin lå på i læn­ge­re tid, før det ak­tu­el­le pris­fald sat­te ind sid­ste ef­ter­år.

I for­hold til re­kord­pri­sen på ben­zin, som blev sat den 10. sep­tem­ber 2012, og som hed 13,42 kro­ner per li­ter, er den ak­tu­el­le pris tæt ved 3,50 kro­ner la­ve­re. Det be­ty­der, at en tank på 50 li­ter er 175,00 kro­ner bil­li­ge­re at fyl­de nu end i ef­ter­å­ret 2012.

De store pris­fald på ben­zin er da og­så no­get, som for­bed­rer pri­va­tø­ko­no­mi­en hos tu­sind­vis af dan­ske­re. Har man en ba­re no­gen­lun­de øko­no­misk bil, som kø­rer 15 ki­lo­me­ter per li­ter, vil man med et år­ligt kør­sels­for­brug på 15.000 ki­lo­me­ter skul­le kø­be 1.000 li­ter ben­zin om året.

Det be­ty­der, at man spa­rer 2.000 kro­ner år­ligt, hvis pri­sen hol­der sig på det ak­tu­el­le ni­veau og er to kro­ner la­ve­re end for et år si­den. Bli­ver gen­nem­snits­pri­sen i år tre kro­ner la­ve­re end sid­ste år, er det 3.000 kro­ner, der spa­res.

Bil­li­ge­re var­me

Der­til kom­mer, at man­ge og­så vil op­le­ve, at var­me­reg­nin­gen bli­ver la­ve­re, når pri­sen på olie og an­dre ener­gi­for­mer fal­der. Pri­sen for 1.000 li­ter fy­ring­s­o­lie er da og­så fal­det be­ty­de­ligt med om­kring 2.000 kro­ner over det sid­ste års tid til et ak­tu­elt ni­veau om­kring 9.500 kro­ner.

Det kan me­get vel tæn­kes, at ben­zin­pri­ser­ne her­hjem­me kom­mer end­nu læn­ge­re ned. Pri­sen på olie fort­sæt­ter i hvert fald med at ras­le ned på de in­ter­na­tio­na­le råva­re­mar­ke­der.

Høj pro­duk­tion

Oli­en er al­le­re­de nu fal­det med 30 pro­cent si­den top­pen i ju­ni, så den ame­ri­kan­ske West Te­xas In­ter­me­di­a­te er helt ne­de at ko­ste 41,83 dol­lar per tøn­de, mens Brent- olie fra Nord­s­ø­en ko­ster 48,50 dol­lar per tøn­de.

Det er en fort­sat høj pro­duk­tion, som i kom­bi­na­tion med en ef­ter­spørgsel la­ve­re end ven­tet, der sen­der pri­ser­ne ned.

Især Opec- lan­de­ne pro­du­ce­rer for ti­den me­re olie end tid­li­ge­re og for­sø­ger der­med at læg­ge et pres på de ame­ri­kan­ske olie­pro­du­cen­ter.

Men store lag­re har og­så på det sid­ste væ­ret med til at pres­se pri­sen på olie ned. Ud­vik­lin­gen i den ame­ri­kan­ske dol­lar har og­så be­tyd­ning for pri­sen på olie og ben­zin her­hjem­me, ef­ter­som de fle­ste store råva­rer hand­les i dol­lar. Men dol­la­ren er og­så fal­det lidt på det sid­ste til nu 6,73 kro­ner for én dol­lar på va­luta­mar­ke­det. I be­gyn­del­sen af marts var kur­sen over syv kro­ner, og for ba­re en må­ned si­den lå dol­la­ren tæt på 6,9 kro­ner.

Set i for­hold til folks løn­nin­ger er de fal­den­de pri­ser på ben­zin ne­de i små­tings­af­de­lin­gen. Men der er en el­ler an­den psy­ko­lo­gisk virk­ning med ben­zin­pri­ser un­der ti kro­ner, som gi­vet får fle­re til at gri­be start­nøg­len og træ­de på spe­e­de­ren end før, hvor pri­ser­ne har lig­get op­pe over 12 el­ler 13 kro­ner per li­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.