’’

BT - - NYHEDER -

Når man bli­ver ramt af en ulyk­ke, æn­dres ens liv fra det ene øje­blik til det an­det Phi­lip Rendt­or­ff, di­rek­tør i PTU, Lands­for­e­nin­gen Af Po­lio Tra­fik

Og Ulyk­kes­ska­de­de

» Når man bli­ver ramt af en ulyk­ke, æn­dres ens liv fra det ene øje­blik til det an­det. Og man er ik­ke vant til at hånd­te­re, hvor­dan ens hver­dag skal hæn­ge sam­men ef­ter­føl­gen­de, « si­ger Phi­lip Rendt­or­ff.

Han hen­vi­ser til, at ulyk­kes­pa­tien­ter of­te har svært ved at fin­de tilbage på ar­bejds­mar­ke­det, og at ulyk­ken i vær­ste til­fæl­de fø­rer til før­tids­pen­sion.

Uover­sku­e­ligt

Ef­ter en ulyk­ke er det ty­pisk svært og uover­sku­e­ligt at fin­de ud af, hvor man kan få hjælp - og hvem man skal op­ly­se om sin si­tu­a­tion.

» Vi ved, at der helt kon­kret er brug for nog­le, der si­ger til folk, at de skal kon­tak­te de­res pen­ge­in­sti­tut og for­sik­rings­sel­skab for at fin­de ud af, hvad der er af er­stat­nings­mu­lig­he­der. Det er mu­ligt, at der og­så er be­hov for juri­disk bi­stand, og så er der og­så et sy­stem i kom­mu­ner­ne, som man skal væ­re klar over, « si­ger Phi­lip Rendt­or­ff og til­fø­jer:

» Der er man­ge, der slet ik­ke er vant til at ha­ve med kom­mu­ner el­ler for­sik­rings­sel­ska­ber el­ler lig­nen­de in­stan­ser at gø­re. Og det er der, vi kan hjæl­pe med vej­led­ning i en svær si­tu­a­tion. «

Iføl­ge PTU ko­ster hver ulyk­ke med per­sonska­de sam­fun­det 1,3 mil­li­on kro­ner i tabt ar­bejds­ind­sats og øge­de of­fent­li­ge over­førs­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.