Ny hot­li­ne til tra­fi­ku­lyk­ker

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RÅ­D­GIV­NING

Det er ik­ke kun fy­si­ske mén som bræk­ke­de lem­mer, pi­skes­mæld og hjer­ne­rystel­ser, der føl­ger i kølvan­det på en tra­fi­ku­lyk­ke. Ulyk­kes­ram­te dø­jer of­te og­så med psy­ko­lo­gi­ske, so­ci­a­le og end­da øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser - og det skal en ny hot­li­ne kom­me i mø­de.

Ved Ulyk­kesLinj­en sid­der rå­d­gi­ve­re fra mandag klar til at ta­ge imod opkald med spørgs­mål fra per­so­ner, der har væ­ret in­vol­ve­ret i en bil­u­lyk­ke

» Vi ved, at de har et stort be­hov for at få vej­led­ning om, hvor­dan de skal hånd­te­re den al­vor­li­ge si­tu­a­tion, de er hav­net i. Det kan væ­re i for­hold til ar­bej­det, på­rø­ren­de, øko­no­mi, for­sik­ring, bank og så vi­de­re, « for­tæl­ler Phi­lip Rendt­or­ff, der er di­rek­tør i PTU, Lands­for­e­nin­gen Af Po­lio Tra­fik Og Ulyk­kes­ska­de­de.

For­e­nin­gen har op­ret­tet Ulyk­kesLinj­en sam­men med Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen for Vejtra­fi­ku­lyk­ker, Rigs­po­li­ti­et, Rå­det for Sik­ker Tra­fik og For­sik­ring og Pen­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.