SLUT MED SEX

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

SIK­KER­HED

Kø­ben­havns Luft­havn har væ­ret ramt af en vold­som tur­bu­lens den se­ne­ste uge. Ik­ke i luf­ten, men på jor­den.

Si­den jour­na­list og lek­tor An­ne Lea Land­sted og tvvært Mi­chè­le Bel­lai­che stod frem og be­skrev, hvor­dan de blev be­fam­let på bryster­ne og den ene bal­de un­der kro­p­s­vi­si­te­rin­ger i luft­hav­nen, er me­re end 50 se­x­chi­ka­nesa­ger ble­vet meldt til po­li­ti­et.

Men nu skal det væ­re slut med sik­ker­heds­vag­ter, som ik­ke kan hol­de fin­gre­ne fra de kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer. Som føl­ge af de man­ge sa­ger har Kø­ben­havns Luft­havn be­slut­tet at ta­ge de nye securi­tyscan­ne­re i brug al­le­re­de i går – og ik­ke 1. sep­tem­ber, som det el­lers var pla­nen. De nye scan­ne­re vil fø­re til mar­kant fær­re kro­p­s­vi­si­te­rin­ger – og der­med re­du­ce­res ri­si­ko­en for, at lum­re sik­ker­heds­vag­ter gram­ser på kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer, til et mini­mum.

Kl. 8 i går mor­ges fik de 24 nye scan­ne­re de­but i Dan­marks og Skan­di­navi­ens stør­ste luft­havn.

Pænt mod­ta­get

» Pas­sa­ge­rer­ne har ta­get rig­tig godt imod det. De har ik­ke følt det som en ek­stra be­last­ning. Tvær­ti­mod har man­ge gri­net, smilet og væ­ret gla­de, når de er kom­met her­op, « si­ger Vi­be­ke Har­boe, som i lidt over et år har væ­ret securi­ty­me­d­ar­bej­der i luft­hav­nen.

Der var og­så lut­ter smil at spo­re, da BT og re­sten af den dan­ske pres­se i går ef­ter­mid­dags blev in­vi­te­ret til en de­mon­stra­tion af de nye scan­ne­re. Hidtil har der skul­let der fo­re­ta­ges en kom­plet kro­p­s­vi­si­te­ring af pas­sa­ge­rer­ne, når den frit­stå­en­de dør­karm – og­så kal­det ’ do­orway’ – bip­pe­de ved pas­sa­ge.

Frem­over bli­ver pas­sa­ge­ren ge­lej­det hen til en scan­ner, hvor de med løf­te­de ar­me skal dre­je en om­gang rundt om sig selv. En tændstik­mand på en skærm vi­ser bå­de pas­sa­ge­ren og per­so­na­let i securi­ty, præ­cis hvor på krop­pen en gen­stand har ud­løst alar­men. Det­te spe­ci­fik­ke om­rå­de skal så un­der­sø­ges af sik­ker­heds­vag­ten.

Let­te­re og hur­ti­ge­re

» I for­hold til tid­li­ge­re bli­ver det me­get let­te­re, hur­ti­ge­re og smi­di­ge­re for os al­le sam­men. Og­så for pas­sa­ge­rer­ne, « si­ger Vi­be­ke Har­boe til BT.

Al­le­re­de på før­ste­da­gen gav de nye scan­ne­re et bed­re tem­po i sik­ker­heds­kon­trol­len.

» Der har væ­ret et godt flow he­le ti­den. Fak­tisk er det gå­et hur­ti­ge­re end før, for­di vi med mar­ke­rin­ger­ne på skær­men hur­tigt kan se, hvor pas­sa­ge­ren skal un­der­sø­ges, hvor vi før skul­le gen­nem­fø­re en fuld kro­p­s­scan­ning, « si­ger Vi­be­ke Har­boe.

For per­so­na­let be­ty­der det, at en på al­le må­der ube­kvem ar­bejds­op­ga­ve næ­sten for­svin­der.

» Vi har ar­me­ne op­pe over ho­ve­d­et. Vi sy­nes, det er fan­ta­stisk, « si­ger Vi­be­ke Har­boe og ud­dy­ber:

» Det gør det let­te­re for mig i min hver­dag, at jeg ik­ke læn­ge­re skal la­ve så man­ge ful­de hånd­søg­nin­ger. Jeg slip­per for at skul­le op og ned i knæ så man­ge gan­ge. «

Det er dog ik­ke al­le pas­sa­ge­rer, som kan bru­ge de nye scan­ne­re. Kø­re­stols­bru­ge­re, folk med pa­ce­ma­ker el­ler an­dre, som af den ene el­ler an­den grund ik­ke kan stille sig ind i scan­ne­ren og dre­je rundt om sig selv, skal som før ha­ve fo­re­ta­get en fuld kro­p­s­vi­si­te­ring.

I mod­sæt­ning til før vil al­le pas­sa­ge­rer frem­over bli­ve spurgt, om de øn­sker en per­son af sam­me køn til at stå for hånd­søg­nin­gen.

Po­li­tisa­ger

I går øn­ske­de Kø­ben­havns Luft­havn ik­ke at ud­ta­le sig yder­li­ge­re om de ver­se­ren­de sa­ger om se­x­chi­ka­ne mod kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer.

» Vi har ar­bej­det læn­ge og hårdt på at ska­be en sik­ker­heds­kon­trol i ver­dens­klas­se. Ale­ne mi­stan­ken om mu­lig chi­ka­ne er øde­læg­gen­de for det, vi har brugt år på at byg­ge op. Der­for er det af­gø­ren­de, at vi hur­tigst mu­ligt kom­mer til bunds i dis­se sa­ger, og jeg hå­ber der­for, at po­li­ti­et hur­tigst mu­ligt kan af­kla­re, om der er grund­lag for yder­li­ge­re efterforskning, « ud­tal­te di­rek­tør i Kø­ben­havns Luft­havn Tho­mas Woldbye i en pres­se­med­del­el­se i tors­dags.

Ud­søg­te kvin­der

BT kun­ne i lør­dags af­slø­re, at nog­le få sik­ker­heds­vag­ter i Kø­ben­havns Luft­havn be­vidst ud­valg­te flot­te kvin­de­li­ge pas­sa­ge­rer til kro­p­s­vi­si­te­rin­ger. Blandt an­det kun­ne de fin­de på at skub­be til den så­kald­te ’ do­orway’, så den kom til at bip­pe, når pas­sa­ge­ren gik igen­nem. Men det bur­de væ­re en sa­ga blot med de nye scan­ne­re. » En per­son­lig kro­p­s­vi­si­te­ring er me­re græn­se­over­skri­den­de. Jeg fo­re­træk­ker helt klart ma­ski­nen. «

TIRS­DAG 18. AU­GUST 2015 » Jeg fo­re­træk­ker de nye scan­ne­re. Det er en me­re be­ha­ge­lig må­de at bli­ve un­der­søgt på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.